Er is in onze talen maar een werkelijk woord: chaos. Zoals het woord 'god' betekent het alles of niets


er-is-in-onze-talen-maar-een-werkelijk-woord-chaos-zoals-het-woord-'god'-betekent-het-alles-of-niets
willem frederik hermanserisinonzetalenmaareenwerkelijkwoordchaoszoalshetwoord'god'betekentallesofnietser isis inin onzeonze talentalen maarmaar eeneen werkelijkwerkelijk woordzoals hethet woordwoord 'godgod' betekentbetekent hethet alleser is inis in onzein onze talenonze talen maartalen maar eenmaar een werkelijkeen werkelijk woordzoals het woordhet woord 'godwoord 'god' betekentgod' betekent hetbetekent het allesalles of nietser is in onzeis in onze talenin onze talen maaronze talen maar eentalen maar een werkelijkmaar een werkelijk woordzoals het woord 'godhet woord 'god' betekentwoord 'god' betekent hetgod' betekent het alleshet alles of nietser is in onze talenis in onze talen maarin onze talen maar eenonze talen maar een werkelijktalen maar een werkelijk woordzoals het woord 'god' betekenthet woord 'god' betekent hetwoord 'god' betekent het allesbetekent het alles of niets

De goede wil is in de moraal alles, maar in de kunst niets. Daar geldt, zoals het woord reeds aanduidt, alleen het kunnen.God is enkel een symbool, een woord, dat werkelijk zijn betekenis verloren heeft, want kerken en tempels hebben het vernietigdPoëzie leest men niet woord na woord, vers na vers, maar woord op woord, vers op versAlles te zeggen, waardoor onze gedachte zo duidelijk mogelijk wordt, maar ook geen woord meer, daarin ligt het ware geheim van een volmaakte stijlChaos is het woord dat we bedacht hebben voor een orde die we niet begrijpenAlles is een leeg woord, want er is niets mee gezegd