Er is niets zo opwindend als je bewust te bedrinken met de vrouw waar je gek op bent


er-is-niets-zo-opwindend-als-bewust-te-bedrinken-met-de-vrouw-waar-gek-op-bent
jef geeraertserisnietszoopwindendalsbewusttebedrinkenmetdevrouwwaargekopbenter isis nietsniets zozo opwindendopwindend alsals jeje bewustbewust tete bedrinkenbedrinken metmet dede vrouwvrouw waarwaar jeje gekgek opop benter is nietsis niets zoniets zo opwindendzo opwindend alsopwindend als jeals je bewustje bewust tebewust te bedrinkente bedrinken metbedrinken met demet de vrouwde vrouw waarvrouw waar jewaar je gekje gek opgek op benter is niets zois niets zo opwindendniets zo opwindend alszo opwindend als jeopwindend als je bewustals je bewust teje bewust te bedrinkenbewust te bedrinken mette bedrinken met debedrinken met de vrouwmet de vrouw waarde vrouw waar jevrouw waar je gekwaar je gek opje gek op benter is niets zo opwindendis niets zo opwindend alsniets zo opwindend als jezo opwindend als je bewustopwindend als je bewust teals je bewust te bedrinkenje bewust te bedrinken metbewust te bedrinken met dete bedrinken met de vrouwbedrinken met de vrouw waarmet de vrouw waar jede vrouw waar je gekvrouw waar je gek opwaar je gek op bent

U bent niet gek als u iets geks doet, maar alleen als u niet in de gaten heeft dat het gek isDe jacht achter een mooie vrouw is altijd opwindendVergeefs is men vol edel vuur, als je niet helder van je doel bewust bentHet eerste principe is dat je jezelf niet voor de gek moet houden en je bent de makkelijkste persoon om voor de gek te houdenJe bent goed als je in harmonie bent met jezelf;  Maar als je dat niet bent, ben je nog niet slechtElke vrouw kan een man voor de gek houden als ze dat wil en als hij verliefd op haar is