Er is slechts een ding dat erger is dan onrecht, dat is recht zonder zwaard in de hand. Als recht niet macht is, is het een kwaad


er-is-slechts-een-ding-dat-erger-is-dan-onrecht-dat-is-recht-zonder-zwaard-in-de-hand-als-recht-niet-macht-is-is-het-een-kwaad
oscar wildeerisslechtseendingdatergerdanonrechtrechtzonderzwaardindehandalsnietmachtishetkwaader isis slechtsslechts eeneen dingding datdat ergererger isis dandan onrechtdat isis rechtrecht zonderzonder zwaardzwaard inin dede handals rechtrecht nietniet machtmacht isis hethet eeneen kwaader is slechtsis slechts eenslechts een dingeen ding datding dat ergerdat erger iserger is danis dan onrechtdat is rechtis recht zonderrecht zonder zwaardzonder zwaard inzwaard in dein de handals recht nietrecht niet machtniet macht isis het eenhet een kwaader is slechts eenis slechts een dingslechts een ding dateen ding dat ergerding dat erger isdat erger is danerger is dan onrechtdat is recht zonderis recht zonder zwaardrecht zonder zwaard inzonder zwaard in dezwaard in de handals recht niet machtrecht niet macht isis het een kwaader is slechts een dingis slechts een ding datslechts een ding dat ergereen ding dat erger isding dat erger is dandat erger is dan onrechtdat is recht zonder zwaardis recht zonder zwaard inrecht zonder zwaard in dezonder zwaard in de handals recht niet macht is

Wanneer elk zo stond op het recht als hij dat doet op zijn recht, dan waren er niet veel rechtsgeleerden nodigMen ziet geen recht of onrecht dat niet per landstreek varieert. Drie graden dichter bij de pool of de ganse rechtspraak is andersom. Een meridiaan bepaalt of iets waar is. Na enkele jaren gebruik worden fundamentele wetten alweer veranderd. Het recht heeft zijn periodes. Mooie gerechtigheid die bij een rivier ophoudt. Wat aan deze kant van de Pyreneeën waar is, is aan de andere kant een vergissing!Wanneer je naar een bloem kijkt, naar de kleur, zonder er een naam aan te geven, zonder voorkeur of afkeur, zonder op wat voor manier ook een scherm tussen jezelf en dat ding dat je als bloem ziet, te schuiven, zonder het woord, zonder gedachte, dan heeft de bloem een uitzonderlijke kleur en schoonheidGedeeld onrecht is half recht. En degene moet het onrecht op zich nemen, die het dragen kanVoor God is alles schoon, goed en rechtvaardig; maar de mensen geloven dat het ene onrecht is en het andere rechtEén ding waar ik heel erg aan hang in mijn werk en in mijn leven, is het recht om me te vergissen. Theater staat je dat nooit toe