Er was heel wat wilskracht toe nodig, maar uiteindelijk stopte ik mijn pogingen om niet meer te roken


er-was-heel-wat-wilskracht-toe-nodig-maar-uiteindelijk-stopte-ik-mijn-pogingen-om-niet-meer-te-roken
brickmanerwasheelwatwilskrachttoenodigmaaruiteindelijkstopteikmijnpogingenomnietmeerterokener waswas heelheel watwat wilskrachtwilskracht toetoe nodigmaar uiteindelijkuiteindelijk stoptestopte ikik mijnmijn pogingenpogingen omom nietniet meermeer tete rokener was heelwas heel watheel wat wilskrachtwat wilskracht toewilskracht toe nodigmaar uiteindelijk stopteuiteindelijk stopte ikstopte ik mijnik mijn pogingenmijn pogingen ompogingen om nietom niet meerniet meer temeer te rokener was heel watwas heel wat wilskrachtheel wat wilskracht toewat wilskracht toe nodigmaar uiteindelijk stopte ikuiteindelijk stopte ik mijnstopte ik mijn pogingenik mijn pogingen ommijn pogingen om nietpogingen om niet meerom niet meer teniet meer te rokener was heel wat wilskrachtwas heel wat wilskracht toeheel wat wilskracht toe nodigmaar uiteindelijk stopte ik mijnuiteindelijk stopte ik mijn pogingenstopte ik mijn pogingen omik mijn pogingen om nietmijn pogingen om niet meerpogingen om niet meer teom niet meer te roken

Ik mag niet roken van mijn vrouw. Ze vind dat de gordijnen te vuil worden als we met zijn tweeën roken -Wiet van Broeckhoven
ik-mag-niet-roken-van-mijn-vrouw-ze-vind-dat-de-gordijnen-te-vuil-worden-als-we-met-zijn-tweeën-roken
Als we ouder worden, verliezen we heel wat fouten. We hebben ze dan niet meer nodig -Paul Claudel
als-we-ouder-worden-verliezen-we-heel-wat-fouten-we-hebben-ze-dan-niet-meer-nodig
Ik stopte mijn ziel en zaligheid in mijn werk, en tijdens de voortgang verloor ik mijn verstand -Vincent van Gogh
ik-stopte-mijn-ziel-zaligheid-in-mijn-werk-tijdens-de-voortgang-verloor-ik-mijn-verstand
Ik moet altijd heel erg lachen met de mopjes van mijn kapper. Uiteindelijk heeft hij een scheermes in zijn hand -Jacques Perret
ik-moet-altijd-heel-erg-lachen-met-de-mopjes-van-mijn-kapper-uiteindelijk-heeft-hij-een-scheermes-in-zijn-hand
Eén ding waar ik heel erg aan hang in mijn werk en in mijn leven, is het recht om me te vergissen. Theater staat je dat nooit toe -Catherine Deneuve
eén-ding-waar-ik-heel-erg-aan-hang-in-mijn-werk-in-mijn-leven-is-het-recht-om-me-te-vergissen-theater-staat-dat-nooit-toe