Er wordt gezegd dat het geluk ons aldoor ontvlucht. Dat klopt voor het kant en klare geluk. Maar het geluk dat wij moeten verwerven, ontsnapt ons niet


er-wordt-gezegd-dat-het-geluk-ons-aldoor-ontvlucht-dat-klopt-voor-het-kant-klare-geluk-maar-het-geluk-dat-wij-moeten-verwerven-ontsnapt-ons-niet
alainerwordtgezegddathetgelukonsaldoorontvluchtdatkloptvoorkantklaregelukmaarwijmoetenverwervenontsnaptnieter wordtwordt gezegdgezegd datdat hethet gelukgeluk onsons aldoordat kloptklopt voorhet kantkant enen klareklare gelukmaar hethet gelukgeluk datdat wijwij moetenmoeten verwervenontsnapt onsons nieter wordt gezegdwordt gezegd datgezegd dat hetdat het gelukhet geluk onsgeluk ons aldoorons aldoor ontvluchtdat klopt voorklopt voor hetvoor het kanthet kant enkant en klareen klare gelukmaar het gelukhet geluk datgeluk dat wijdat wij moetenwij moeten verwervenontsnapt ons niet

Ik geloof niet dat een hoefijzer geluk brengt. Men heeft mij immers gezegd dat het ook geluk brengt als je er niet in gelooft -Wiet van Broeckhoven
ik-geloof-niet-dat-een-hoefijzer-geluk-brengt-men-heeft-mij-immers-gezegd-dat-het-ook-geluk-brengt-als-er-niet-in-gelooft
Het zuiverste geluk kan onze geliefde ons schenken door te tonen, dat zij zich verheugt over het geluk van anderen -Johann Wolfgang von Goethe
het-zuiverste-geluk-kan-onze-geliefde-ons-schenken-door-te-tonen-dat-zij-zich-verheugt-over-het-geluk-van-anderen
Geluk: dat wat voortdurend over boord gegooid wordt om er aldoor naar te kunnen vissen -Julien de Valckenaere
geluk-dat-wat-voortdurend-over-boord-gegooid-wordt-om-er-aldoor-naar-te-kunnen-vissen
In de hartstochten verbruiken wij het materiaal dat gegeven was tot ons geluk -Joseph Joubert
in-de-hartstochten-verbruiken-wij-het-materiaal-dat-gegeven-was-tot-ons-geluk
Het ware geluk moet men zich verwerven; het mag niet louter een zaak van geluk zijn -Fliegende Blätter
het-ware-geluk-moet-men-zich-verwerven-het-mag-niet-louter-een-zaak-van-geluk-zijn