Er zijn heel oprechte lieden die eerst menen dat zij een koopje gehad hebben wanneer zij de koopman hebben bestolen


er-zijn-heel-oprechte-lieden-die-eerst-menen-dat-zij-een-koopje-gehad-hebben-wanneer-zij-de-koopman-hebben-bestolen
anatole franceerzijnheeloprechteliedendieeerstmenendatzijeenkoopjegehadhebbenwanneerdekoopmanbestolener zijnzijn heelheel oprechteoprechte liedenlieden diedie eersteerst menenmenen datdat zijzij eeneen koopjekoopje gehadgehad hebbenhebben wanneerwanneer zijzij dede koopmankoopman hebbenhebben bestolener zijn heelzijn heel oprechteheel oprechte liedenoprechte lieden dielieden die eerstdie eerst meneneerst menen datmenen dat zijdat zij eenzij een koopjeeen koopje gehadkoopje gehad hebbengehad hebben wanneerhebben wanneer zijwanneer zij dezij de koopmande koopman hebbenkoopman hebben bestolener zijn heel oprechtezijn heel oprechte liedenheel oprechte lieden dieoprechte lieden die eerstlieden die eerst menendie eerst menen dateerst menen dat zijmenen dat zij eendat zij een koopjezij een koopje gehadeen koopje gehad hebbenkoopje gehad hebben wanneergehad hebben wanneer zijhebben wanneer zij dewanneer zij de koopmanzij de koopman hebbende koopman hebben bestolener zijn heel oprechte liedenzijn heel oprechte lieden dieheel oprechte lieden die eerstoprechte lieden die eerst menenlieden die eerst menen datdie eerst menen dat zijeerst menen dat zij eenmenen dat zij een koopjedat zij een koopje gehadzij een koopje gehad hebbeneen koopje gehad hebben wanneerkoopje gehad hebben wanneer zijgehad hebben wanneer zij dehebben wanneer zij de koopmanwanneer zij de koopman hebbenzij de koopman hebben bestolen

Opiniepeilingen wijzen aan wat onnadenkende mensen menen te denken over een onderwerp waarover zij hebben horen praten door lieden die er ook geen weet van hebben -Gaston Burssens
opiniepeilingen-wijzen-aan-wat-onnadenkende-mensen-menen-te-denken-over-een-onderwerp-waarover-zij-hebben-horen-praten-door-lieden-die-er-ook-geen
Er zijn critici die menen, dat zij hebben uit te maken wat goed en slecht is, omdat zij hun kindertrompetje voor de bazuin der Faam houden -A. Schopenhauer
er-zijn-critici-die-menen-dat-zij-hebben-uit-te-maken-wat-goed-slecht-is-omdat-zij-hun-kindertrompetje-voor-de-bazuin-der-faam-houden
De mensen, die altijd menen wat ze zeggen menen ten onrechte het recht te hebben om altijd te zeggen wat zij menen -Charles-Louis Lemesle
de-mensen-die-altijd-menen-wat-ze-zeggen-menen-ten-onrechte-het-recht-te-hebben-om-altijd-te-zeggen-wat-zij-menen
Er zijn weliswaar niet veel mensen die gevonden hebben wat zij zochten, maar de meesten geloven, dat zij zochten wat zij gevonden hebben -Hans Krailsheimer
er-zijn-weliswaar-niet-veel-mensen-die-gevonden-hebben-wat-zij-zochten-maar-de-meesten-geloven-dat-zij-zochten-wat-zij-gevonden-hebben
Zij die veel geleden hebben zijn als zij, die vele talen kennen; zij hebben geleerd allen te verstaan en worden door allen verstaan -Madame Swetchine
zij-die-veel-geleden-hebben-zijn-als-zij-die-vele-talen-kennen-zij-hebben-geleerd-allen-te-verstaan-worden-door-allen-verstaan
Er zijn onhandige lieden die plotseling hun werkelijke gezicht laten vallen en het masker tonen dat zij er hun leven lang, zonder het te vermoeden, onder gedragen hebben -Pierre Reverdy
er-zijn-onhandige-lieden-die-plotseling-hun-werkelijke-gezicht-laten-vallen-het-masker-tonen-dat-zij-er-hun-leven-lang-zonder-het-te-vermoeden-onder