Er zijn karakters die groot zijn door hetgeen zij bereiken, andere door datgene wat zij versmaden


er-zijn-karakters-die-groot-zijn-door-hetgeen-zij-bereiken-andere-door-datgene-wat-zij-versmaden
herman grimmerzijnkaraktersdiegrootdoorhetgeenzijbereikenanderedatgenewatversmadener zijnzijn karakterskarakters diedie grootgroot zijnzijn doorhetgeen zijzij bereikenandere doordatgene watwat zijzij versmadener zijn karakterszijn karakters diekarakters die grootdie groot zijngroot zijn doorzijn door hetgeendoor hetgeen zijhetgeen zij bereikenandere door datgenedoor datgene watdatgene wat zijwat zij versmadener zijn karakters diezijn karakters die grootkarakters die groot zijndie groot zijn doorgroot zijn door hetgeenzijn door hetgeen zijdoor hetgeen zij bereikenandere door datgene watdoor datgene wat zijdatgene wat zij versmadener zijn karakters die grootzijn karakters die groot zijnkarakters die groot zijn doordie groot zijn door hetgeengroot zijn door hetgeen zijzijn door hetgeen zij bereikenandere door datgene wat zijdoor datgene wat zij versmaden

De mensen openbaren hun karakter door niets zozeer als door hetgeen zij belachelijk vinden -Johann Wolfgang von Goethe
de-mensen-openbaren-hun-karakter-door-niets-zozeer-als-door-hetgeen-zij-belachelijk-vinden
De wijzen zijn zij, die door de dwaling tot de waarheid komen; zij die bij de dwaling volharden, dat zijn de dwazen -Friedrich Rückert
de-wijzen-zijn-zij-die-door-de-dwaling-tot-de-waarheid-komen-zij-die-bij-de-dwaling-volharden-dat-zijn-de-dwazen
Nog een niet te versmaden eigenschap van de dwazen: zij zijn de enigen die ronduit de waarheid zeggen -Erasmus
nog-een-niet-te-versmaden-eigenschap-van-de-dwazen-zij-zijn-de-enigen-die-ronduit-de-waarheid-zeggen
De ene literatuur verschilt van de andere niet zozeer door de tekst dan wel door de manier waarop zij gelezen wordt -Jorge Luis Borges
de-ene-literatuur-verschilt-van-de-andere-niet-zozeer-door-de-tekst-dan-wel-door-de-manier-waarop-zij-gelezen-wordt
Eerzucht maakt blind, de voordelen die zij nastreeft zijn de enige die zij begrijpt; zij veracht de andere niet enkel, maar ziet ze niet eens -Mme de Girardin
eerzucht-maakt-blind-de-voordelen-die-zij-nastreeft-zijn-de-enige-die-zij-begrijpt-zij-veracht-de-andere-niet-enkel-maar-ziet-ze-niet-eens