Er zijn mensen die menen dat het recht tot ondankbaarheid de kostelijkste van alle vrijheden is


er-zijn-mensen-die-menen-dat-het-recht-tot-ondankbaarheid-de-kostelijkste-van-alle-vrijheden-is
henri poincaréerzijnmensendiemenendathetrechttotondankbaarheiddekostelijkstevanallevrijhedeniser zijnzijn mensenmensen diedie menenmenen datdat hethet rechtrecht tottot ondankbaarheidondankbaarheid dede kostelijkstekostelijkste vanvan allealle vrijhedenvrijheden iser zijn mensenzijn mensen diemensen die menendie menen datmenen dat hetdat het rechthet recht totrecht tot ondankbaarheidtot ondankbaarheid deondankbaarheid de kostelijkstede kostelijkste vankostelijkste van allevan alle vrijhedenalle vrijheden iser zijn mensen diezijn mensen die menenmensen die menen datdie menen dat hetmenen dat het rechtdat het recht tothet recht tot ondankbaarheidrecht tot ondankbaarheid detot ondankbaarheid de kostelijksteondankbaarheid de kostelijkste vande kostelijkste van allekostelijkste van alle vrijhedenvan alle vrijheden iser zijn mensen die menenzijn mensen die menen datmensen die menen dat hetdie menen dat het rechtmenen dat het recht totdat het recht tot ondankbaarheidhet recht tot ondankbaarheid derecht tot ondankbaarheid de kostelijkstetot ondankbaarheid de kostelijkste vanondankbaarheid de kostelijkste van allede kostelijkste van alle vrijhedenkostelijkste van alle vrijheden is

Sommigen menen dat het recht op ondankbaarheid de kostelijkste van alle vrijheden is -Henri Poincaré
sommigen-menen-dat-het-recht-op-ondankbaarheid-de-kostelijkste-van-alle-vrijheden-is
De mensen, die altijd menen wat ze zeggen menen ten onrechte het recht te hebben om altijd te zeggen wat zij menen -Charles-Louis Lemesle
de-mensen-die-altijd-menen-wat-ze-zeggen-menen-ten-onrechte-het-recht-te-hebben-om-altijd-te-zeggen-wat-zij-menen
Wij zien dat bijna alle mensen die voor echte nood en zorgen veilig zijn, nu, nadat ze eindelijk alle andere lasten van zich hebben afgewenteld, ineens zichzelf tot last zijn -A. Schopenhauer
wij-zien-dat-bijna-alle-mensen-die-voor-echte-nood-zorgen-veilig-zijn-nu-nadat-ze-eindelijk-alle-andere-lasten-van-zich-hebben-afgewenteld-ineens
Waarom moet iedereen zo nodig creatief zijn. Wat een intense verachting voor kunst stralen de mensen uit die menen dat jan en alleman haar tot stand kunnen brengen! -Gerrit Komrij
waarom-moet-iedereen-zo-nodig-creatief-zijn-wat-een-intense-verachting-voor-kunst-stralen-de-mensen-uit-die-menen-dat-jan-alleman-haar-tot-stand
Kom op voor alle burgerlijke vrijheden, vooral die van je tegenstanders -Femke Halsema
kom-op-voor-alle-burgerlijke-vrijheden-vooral-die-van-tegenstanders