Er zijn veel dwazen die doen alsof ze wijs zijn. Waarom zou een wijs mens niet doen alsof hij dwaas is?


er-zijn-veel-dwazen-die-doen-alsof-ze-wijs-zijn-waarom-zou-een-wijs-mens-niet-doen-alsof-hij-dwaas-is
salvador dalierzijnveeldwazendiedoenalsofzewijszijnwaaromzoueenmensniethijdwaasiser zijnzijn veelveel dwazendwazen diedie doendoen alsofalsof zeze wijswijs zijnwaarom zouzou eeneen wijswijs mensmens nietniet doendoen alsofalsof hijhij dwaasdwaas iser zijn veelzijn veel dwazenveel dwazen diedwazen die doendie doen alsofdoen alsof zealsof ze wijsze wijs zijnwaarom zou eenzou een wijseen wijs menswijs mens nietmens niet doenniet doen alsofdoen alsof hijalsof hij dwaashij dwaas iser zijn veel dwazenzijn veel dwazen dieveel dwazen die doendwazen die doen alsofdie doen alsof zedoen alsof ze wijsalsof ze wijs zijnwaarom zou een wijszou een wijs menseen wijs mens nietwijs mens niet doenmens niet doen alsofniet doen alsof hijdoen alsof hij dwaasalsof hij dwaas iser zijn veel dwazen diezijn veel dwazen die doenveel dwazen die doen alsofdwazen die doen alsof zedie doen alsof ze wijsdoen alsof ze wijs zijnwaarom zou een wijs menszou een wijs mens nieteen wijs mens niet doenwijs mens niet doen alsofmens niet doen alsof hijniet doen alsof hij dwaasdoen alsof hij dwaas is

In zover is de dwaas wijs, als hij weet dat hij dwaas is; maar de dwaas die zichzelf wijs acht, dat is een dwaasEr zijn slechts twee manieren om je leven te leven: doen alsof niets een wonder is, en doen alsof alles een wonder isAls je weet dat je dood gaat kun je twee fouten maken; doen alsof er niets aan de hand is of doen alsof het leven al voorbij isAls een dwaas zou volharden in zijn dwaasheid zou hij wijs wordenJe kunt doen alsof je ernstig bent, je kunt niet doen alsof je geestig bentDe intimiteit van de omgang, de vanzelfsprekendheid van het doen alsof, dat kan niet goed zijn voor een mens. Acteurs zijn buitengewoon gevaarlijk bezig met hun eigen persoon