Ernst en smart, geestigheid, ironie en satire zijn slechts delen en middelen van de humor, die ze alle samenvat en daardoor dieper grijpt


ernst-smart-geestigheid-ironie-satire-zijn-slechts-delen-middelen-van-de-humor-die-ze-alle-samenvat-daardoor-dieper-grijpt
moritz lazarusernstsmartgeestigheidironiesatirezijnslechtsdelenmiddelenvandehumordiezeallesamenvatdaardoordiepergrijpternst enen smartironie enen satiresatire zijnzijn slechtsslechts delendelen enen middelenmiddelen vanvan dede humordie zeze allealle samenvatsamenvat enen daardoordieper grijpternst en smartironie en satireen satire zijnsatire zijn slechtszijn slechts delenslechts delen endelen en middelenen middelen vanmiddelen van devan de humordie ze alleze alle samenvatalle samenvat ensamenvat en daardooren daardoor dieperdaardoor dieper grijptironie en satire zijnen satire zijn slechtssatire zijn slechts delenzijn slechts delen enslechts delen en middelendelen en middelen vanen middelen van demiddelen van de humordie ze alle samenvatze alle samenvat enalle samenvat en daardoorsamenvat en daardoor dieperen daardoor dieper grijptironie en satire zijn slechtsen satire zijn slechts delensatire zijn slechts delen enzijn slechts delen en middelenslechts delen en middelen vandelen en middelen van deen middelen van de humordie ze alle samenvat enze alle samenvat en daardooralle samenvat en daardoor diepersamenvat en daardoor dieper grijpt

De satire wrokt, de humor troost; de satire stort gal, de humor tranen; de satire vloekt, de humor bidtAlle middelen zijn heilig als ze innerlijk noodzakelijk zijn. Alle middelen zijn zondig als ze niet stammen uit de bron van de innerlijke noodzaakWie humor heeft, die heeft bijna reeds genie. Wie slechts geestigheid heeft, die heeft meestal zelfs deze nietVolmaakte humor en ironie zijn meestal onopzettelijkDe enige rechtvaardiging voor het verwerven van eigendom is; dat iemand daardoor de middelen ter beschikking heeft om hen te helpen die in nood zijnHoe verder en dieper wij door middel van steeds grotere macht doordringen in de materie, hoe meer de onderlinge verbondenheid van haar delen ons verbijstert. Elk element van de kosmos is positief verweven met alle andere