Ervaringen, die men in de stormen de levens opgedaan heeft, slaat men in zonnige tijden gaarne weer in de wind


ervaringen-die-men-in-de-stormen-de-levens-opgedaan-heeft-slaat-men-in-zonnige-tijden-gaarne-weer-in-de-wind
peter siriuservaringendiemenindestormenlevensopgedaanheeftslaatzonnigetijdengaarneweerwinddie menmen inin dede stormenstormen dede levenslevens opgedaanopgedaan heeftslaat menmen inin zonnigezonnige tijdentijden gaarnegaarne weerweer inin dede winddie men inmen in dein de stormende stormen destormen de levensde levens opgedaanlevens opgedaan heeftslaat men inmen in zonnigein zonnige tijdenzonnige tijden gaarnetijden gaarne weergaarne weer inweer in dein de winddie men in demen in de stormenin de stormen dede stormen de levensstormen de levens opgedaande levens opgedaan heeftslaat men in zonnigemen in zonnige tijdenin zonnige tijden gaarnezonnige tijden gaarne weertijden gaarne weer ingaarne weer in deweer in de winddie men in de stormenmen in de stormen dein de stormen de levensde stormen de levens opgedaanstormen de levens opgedaan heeftslaat men in zonnige tijdenmen in zonnige tijden gaarnein zonnige tijden gaarne weerzonnige tijden gaarne weer intijden gaarne weer in degaarne weer in de wind

In alle tijden heeft men de vriendschap als een van de hoogste goederen des levens beschouwd -Marquise de Lambert
in-alle-tijden-heeft-men-de-vriendschap-als-een-van-de-hoogste-goederen-levens-beschouwd
Ervaringen zijn de enige ware rijkdom, die men niet verliezen, maar enkel wegschenken kan - en die men zelfs behoudt als men haar wegschenkt -Hans Habe
ervaringen-zijn-de-enige-ware-rijkdom-die-men-niet-verliezen-maar-enkel-wegschenken-kan-die-men-zelfs-behoudt-als-men-haar-wegschenkt
Angst heeft te maken met tijd; men is ergens bang voor, bijvoorbeeld voor pijn, die men gehad heeft en die wel weer eens terug zou kunnen komen -Krishnamurti
angst-heeft-te-maken-met-tijd-men-is-ergens-bang-voor-bijvoorbeeld-voor-pijn-die-men-gehad-heeft-die-wel-weer-eens-terug-zou-kunnen-komen
Hoe ouder men wordt, des te meer verwondert men zich, hoe veel  van zijn ervaringen men vroeger van buiten heeft geleerd -Peter Sirius
hoe-ouder-men-wordt-te-meer-verwondert-men-zich-hoe-veel-van-zijn-ervaringen-men-vroeger-van-buiten-heeft-geleerd
Indien men de nietigheid des levens heeft doorzien, wat is daarvan het gevolg? Dat men zo voortleeft, alsof men ze niet doorzien had -Otto Weiss
indien-men-de-nietigheid-levens-heeft-doorzien-wat-is-daarvan-het-gevolg-dat-men-zo-voortleeft-alsof-men-ze-niet-doorzien-had