Gedurende het leven mag men de dood vrezen, alleen niet in de nabijheid van de dood


gedurende-het-leven-mag-men-de-dood-vrezen-alleen-niet-in-de-nabijheid-van-de-dood
friedrich hebbelgedurendehetlevenmagmendedoodvrezenalleennietinnabijheidvangedurende hethet levenleven magmag menmen dede dooddood vrezenalleen nietniet inin dede nabijheidnabijheid vanvan dede doodgedurende het levenhet leven magleven mag menmag men demen de doodde dood vrezenalleen niet inniet in dein de nabijheidde nabijheid vannabijheid van devan de doodgedurende het leven maghet leven mag menleven mag men demag men de doodmen de dood vrezenalleen niet in deniet in de nabijheidin de nabijheid vande nabijheid van denabijheid van de doodgedurende het leven mag menhet leven mag men deleven mag men de doodmag men de dood vrezenalleen niet in de nabijheidniet in de nabijheid vanin de nabijheid van dede nabijheid van de dood

De dood betekent dat alles van je wordt afgenomen wat je niet bent. Het geheim van het leven is 'te sterven vóór je dood' en dan tot de ontdekking te komen dat de dood niet bestaatMen moet de dood vrezen noch wensenDood zal ik alleen voor de levenden zijn, niet voor mezelf. Ik bedoel, ik kan niet dood zijn. Dood zijn altijd anderenDe vrije mens denkt over niets minder dan over de dood. Zijn wijsheid is niet een denken over de dood, maar over het levenMisschien is het leven een brief die pas na de dood mag worden geopendDe mensen vrezen de dood zoals kinderen in het donker vrezen te zijn; en zoals die natuurlijke vrees in kinderen met verhalen wordt verhoogd, zo is de ander