Geef al uw geld aan de arme mensen... als zij hetzelfde doen heb je het morgen misschien al terug


geef-al-uw-geld-aan-de-arme-mensen-als-zij-hetzelfde-doen-heb-het-morgen-misschien-al-terug
herman brusselmansgeefaluwgeldaandearmemensenalszijhetzelfdedoenhebhetmorgenmisschienteruggeef alal uwuw geldgeld aanaan dede armearme mensenmensen alsals zijzij hetzelfdehetzelfde doendoen hebheb jeje hethet morgenmorgen misschienmisschien alal teruggeef al uwal uw gelduw geld aangeld aan deaan de armede arme mensenarme mensen alsmensen als zijals zij hetzelfdezij hetzelfde doenhetzelfde doen hebdoen heb jeheb je hetje het morgenhet morgen misschienmorgen misschien almisschien al teruggeef al uw geldal uw geld aanuw geld aan degeld aan de armeaan de arme mensende arme mensen alsarme mensen als zijmensen als zij hetzelfdeals zij hetzelfde doenzij hetzelfde doen hebhetzelfde doen heb jedoen heb je hetheb je het morgenje het morgen misschienhet morgen misschien almorgen misschien al teruggeef al uw geld aanal uw geld aan deuw geld aan de armegeld aan de arme mensenaan de arme mensen alsde arme mensen als zijarme mensen als zij hetzelfdemensen als zij hetzelfde doenals zij hetzelfde doen hebzij hetzelfde doen heb jehetzelfde doen heb je hetdoen heb je het morgenheb je het morgen misschienje het morgen misschien alhet morgen misschien al terug

Om goed te doen ontbreekt het de mensen nooit aan geld, maar vaak aan lustRijke mensen zijn maar arme mensen die geld hebbenTeveel en te weinig wijn. Geef een mens er niets van, en hij kan de waarheid niet vinden. Geef hem er te veel van, en het resultaat is hetzelfdeDe mensen zijn het minst zichzelf als ze gewoon doen. Geef ze een masker en ze zullen de waarheid vertellen'Ik kom voor die job van leeuwentemmer.' - 'Dat is jammer. Ik heb net iemand aangenomen. Maar kom morgen eens terug.'De meeste mensen denken er aan geen kwaad te doen. Denken zij er wel eens aan goed te doen?