Geef me de moed te accepteren wat niet in mijn vermogen ligt, de kracht om alles te doen wat in mijn vermogen ligt en de wijsheid tussen die twee onderscheid te maken


geef-me-de-moed-te-accepteren-wat-niet-in-mijn-vermogen-ligt-de-kracht-om-alles-te-doen-wat-in-mijn-vermogen-ligt-de-wijsheid-tussen-die-twee
epictetusgeefmedemoedteaccepterenwatnietinmijnvermogenligtkrachtomallesdoenligtwijsheidtussendietweeonderscheidmakengeef meme dede moedmoed tete accepterenaccepteren watwat nietniet inin mijnmijn vermogenvermogen ligtde krachtkracht omom allesalles tete doendoen watwat inin mijnmijn vermogenvermogen ligtligt enen dede wijsheidwijsheid tussentussen diedie tweetwee onderscheidonderscheid tete makengeef me deme de moedde moed temoed te accepterente accepteren wataccepteren wat nietwat niet inniet in mijnin mijn vermogenmijn vermogen ligtde kracht omkracht om allesom alles tealles te doente doen watdoen wat inwat in mijnin mijn vermogenmijn vermogen ligtvermogen ligt enligt en deen de wijsheidde wijsheid tussenwijsheid tussen dietussen die tweedie twee onderscheidtwee onderscheid teonderscheid te maken

Aangezien wat wij genie noemen voortkomt uit bovenmatige kracht en grootte van een zeker vermogen, zo ligt de grote moeilijkheid hierin, het overige karakter daarmede in harmonie te brengen -Anna Brownell Jameson
aangezien-wat-wij-genie-noemen-voortkomt-uit-bovenmatige-kracht-grootte-van-een-zeker-vermogen-zo-ligt-de-grote-moeilijkheid-hierin-het-overige
Blijf goed en geef altijd wat in uw vermogen is om gelukkig te maken. Zo zal uw huis niet rijk worden, doch wel uw hart -Georg Ebers
blijf-goed-geef-altijd-wat-in-uw-vermogen-is-om-gelukkig-te-maken-zo-zal-uw-huis-niet-rijk-worden-doch-wel-uw-hart
Wat een mens waard is kan men afmeten aan het verschil tussen wat hij inziet en wat hij wil: alles wat daar tussen ligt is excuus en uitvlucht -Sören Kierkegaard
wat-een-mens-waard-is-kan-men-afmeten-aan-het-verschil-tussen-wat-hij-inziet-wat-hij-wil-alles-wat-daar-tussen-ligt-is-excuus-uitvlucht
Onze grote taak is niet, te zien wat vaag in de verte ligt, maar te doen wat duidelijk voor de hand ligt -Thomas Carlyle
onze-grote-taak-is-niet-te-zien-wat-vaag-in-de-verte-ligt-maar-te-doen-wat-duidelijk-voor-de-hand-ligt
Mannen bezitten het buitengewone vermogen om alles wat zij aanraken buitengewoon vervelend te maken -Yoko Ono
mannen-bezitten-het-buitengewone-vermogen-om-alles-wat-zij-aanraken-buitengewoon-vervelend-te-maken