Geen booswicht die zichzelf niet het eerst kwaad doet.


geen-booswicht-die-zichzelf-niet-het-eerst-kwaad-doet
augustinusgeenbooswichtdiezichzelfnietheteerstkwaaddoetgeen booswichtbooswicht diedie zichzelfzichzelf nietniet hethet eersteerst kwaadkwaad doetgeen booswicht diebooswicht die zichzelfdie zichzelf nietzichzelf niet hetniet het eersthet eerst kwaadeerst kwaad doetgeen booswicht die zichzelfbooswicht die zichzelf nietdie zichzelf niet hetzichzelf niet het eerstniet het eerst kwaadhet eerst kwaad doetgeen booswicht die zichzelf nietbooswicht die zichzelf niet hetdie zichzelf niet het eerstzichzelf niet het eerst kwaadniet het eerst kwaad doet

Wie geen gewonde hand heeft, kan het gif met de hand aanraken; voor hem, die geen kwaad doet, bestaat er geen kwaad -Dhammapada
wie-geen-gewonde-hand-heeft-kan-het-gif-met-de-hand-aanraken-voor-hem-die-geen-kwaad-doet-bestaat-er-geen-kwaad
Hoor geen kwaad, zie geen kwaad, spreek geen kwaad en je staat moederziel alleen -Joey Adams
hoor-geen-kwaad-zie-geen-kwaad-spreek-geen-kwaad-staat-moederziel-alleen
Wie een ander goed doet, doet ook goed aan zichzelf, niet alleen in de gevolgen, doch in de daad zelf. Want het bewustzijn van wel te handelen is in zichzelf een ruime beloning -Seneca
wie-een-ander-goed-doet-doet-ook-goed-aan-zichzelf-niet-alleen-in-de-gevolgen-doch-in-de-daad-zelf-want-het-bewustzijn-van-wel-te-handelen-is-in
Dit zij een onwrikbare muur; zichzelf geen kwaad bewust zijn, om geen schuld behoeven te verbleken -Horatius
dit-zij-een-onwrikbare-muur-zichzelf-geen-kwaad-bewust-zijn-om-geen-schuld-behoeven-te-verbleken
Zij die zich het belachelijkst aanstellen; Zijn 't die het eerst van anderen kwaad vertellen -Molière
zij-die-zich-het-belachelijkst-aanstellen-zijn-'t-die-het-eerst-van-anderen-kwaad-vertellen