Geen groter bewijs van weinig filosofische zin en wijsheid, dan te streven naar een leven van louter wijsheid en filosofie


geen-groter-bewijs-van-weinig-filosofische-zin-wijsheid-dan-te-streven-naar-een-leven-van-louter-wijsheid-filosofie
giacomo leopardigeengroterbewijsvanweinigfilosofischezinwijsheiddantestrevennaareenlevenlouterwijsheidfilosofiegeen grotergroter bewijsbewijs vanvan weinigweinig filosofischefilosofische zinzin enen wijsheiddan tete strevenstreven naarnaar eeneen levenleven vanvan louterlouter wijsheidwijsheid enen filosofiegeen groter bewijsgroter bewijs vanbewijs van weinigvan weinig filosofischeweinig filosofische zinfilosofische zin enzin en wijsheiddan te strevente streven naarstreven naar eennaar een leveneen leven vanleven van loutervan louter wijsheidlouter wijsheid enwijsheid en filosofiegeen groter bewijs vangroter bewijs van weinigbewijs van weinig filosofischevan weinig filosofische zinweinig filosofische zin enfilosofische zin en wijsheiddan te streven naarte streven naar eenstreven naar een levennaar een leven vaneen leven van louterleven van louter wijsheidvan louter wijsheid enlouter wijsheid en filosofiegeen groter bewijs van weiniggroter bewijs van weinig filosofischebewijs van weinig filosofische zinvan weinig filosofische zin enweinig filosofische zin en wijsheiddan te streven naar eente streven naar een levenstreven naar een leven vannaar een leven van loutereen leven van louter wijsheidleven van louter wijsheid envan louter wijsheid en filosofie

Muziek is een hogere openbaring dan alle wijsheid en filosofie -Ludwig van Beethoven
muziek-is-een-hogere-openbaring-dan-alle-wijsheid-filosofie
Schoonheid is indicatie van een groter feit in wijsheid -Oliver Wendell Holmes
schoonheid-is-indicatie-van-een-groter-feit-in-wijsheid
Veelheid van kennis is nog wijsheid niet, maar wijsheid is een zuivere structuur der ziel -Frederik van Eeden
veelheid-van-kennis-is-nog-wijsheid-niet-maar-wijsheid-is-een-zuivere-structuur-der-ziel
Kennis is slechts de briljantheid in de organisatie van ideeen. Het is geen ware wijsheid. De ware wijsheid gaat voorbij aan kennis -Confucius
kennis-is-slechts-de-briljantheid-in-de-organisatie-van-ideeen-het-is-geen-ware-wijsheid-de-ware-wijsheid-gaat-voorbij-aan-kennis
Een filosoof zijn is niet louter het hebben van subtiele gedachten, maar het zo van wijsheid houden, dat men leeft zoals zij voorschrijft -Henry David Thoreau
een-filosoof-zijn-is-niet-louter-het-hebben-van-subtiele-gedachten-maar-het-zo-van-wijsheid-houden-dat-men-leeft-zoals-zij-voorschrijft
De wijsheid des levens is altijd dieper en breder dan de wijsheid der mensen -Maxim Gorki
de-wijsheid-levens-is-altijd-dieper-breder-dan-de-wijsheid-der-mensen