Geen kennis wordt zo gemakkelijk gevonden als wanneer die op een bepaald moment nodig is


geen-kennis-wordt-zo-gemakkelijk-gevonden-als-wanneer-die-op-een-bepaald-moment-nodig-is
robert henrigeenkenniswordtzogemakkelijkgevondenalswanneerdieopeenbepaaldmomentnodigisgeen kenniskennis wordtwordt zozo gemakkelijkgemakkelijk gevondengevonden alsals wanneerwanneer diedie opop eeneen bepaaldbepaald momentmoment nodignodig isgeen kennis wordtkennis wordt zowordt zo gemakkelijkzo gemakkelijk gevondengemakkelijk gevonden alsgevonden als wanneerals wanneer diewanneer die opdie op eenop een bepaaldeen bepaald momentbepaald moment nodigmoment nodig isgeen kennis wordt zokennis wordt zo gemakkelijkwordt zo gemakkelijk gevondenzo gemakkelijk gevonden alsgemakkelijk gevonden als wanneergevonden als wanneer dieals wanneer die opwanneer die op eendie op een bepaaldop een bepaald momenteen bepaald moment nodigbepaald moment nodig isgeen kennis wordt zo gemakkelijkkennis wordt zo gemakkelijk gevondenwordt zo gemakkelijk gevonden alszo gemakkelijk gevonden als wanneergemakkelijk gevonden als wanneer diegevonden als wanneer die opals wanneer die op eenwanneer die op een bepaalddie op een bepaald momentop een bepaald moment nodigeen bepaald moment nodig is

Welbespraakt en correct spreken, is een zeer grote kunst, maar er is net zo veel kennis nodig om te stoppen op het juiste momentDiegene die op een bepaald moment wint, zal altijd onoverwinnelijk lijkenDe wijze maakt geen plannen. Daarom heeft hij geen kennis nodig. Hij heeft ook geen voorwerpen nodig. Daarom drijft hij geen handelHet lot van ieder mens wordt bepaald door wat er in zijn schedel gebeurd wanneer die geconfronteerd wordt met wat er buiten zijn schedel gebeurdIndien deugdzaamheid moet bestaan zowel inde gedachten als in de handelingen, dan wordt er geen enkele deugdzame vrouw gevondenleder moment sterft een mens, ieder moment wordt er een geboren.