Geen schoner erfdeel dan de zoon te zijn van een voortreffelijke vader


geen-schoner-erfdeel-dan-de-zoon-te-zijn-van-een-voortreffelijke-vader
euripidesgeenschonererfdeeldandezoontezijnvaneenvoortreffelijkevadergeen schonerschoner erfdeelerfdeel dandan dede zoonzoon tete zijnzijn vanvan eeneen voortreffelijkevoortreffelijke vadergeen schoner erfdeelschoner erfdeel danerfdeel dan dedan de zoonde zoon tezoon te zijnte zijn vanzijn van eenvan een voortreffelijkeeen voortreffelijke vadergeen schoner erfdeel danschoner erfdeel dan deerfdeel dan de zoondan de zoon tede zoon te zijnzoon te zijn vante zijn van eenzijn van een voortreffelijkevan een voortreffelijke vadergeen schoner erfdeel dan deschoner erfdeel dan de zoonerfdeel dan de zoon tedan de zoon te zijnde zoon te zijn vanzoon te zijn van eente zijn van een voortreffelijkezijn van een voortreffelijke vader

De heftigste woede van een vader tegen zijn zoon is nog altijd tederder dan de tederste liefde van een zoon voor zijn vader -Henry de Montherlant
de-heftigste-woede-van-een-vader-tegen-zijn-zoon-is-nog-altijd-tederder-dan-de-tederste-liefde-van-een-zoon-voor-zijn-vader
Het is de plicht van een vader om zijn zoon te gewennen goed te handelen meer uit eigen beweging dan uit vrees -Terentius
het-is-de-plicht-van-een-vader-om-zijn-zoon-te-gewennen-goed-te-handelen-meer-uit-eigen-beweging-dan-uit-vrees
De vader eert zich zelf in d'eere van zijn zoon -Joost van den Vondel
de-vader-eert-zich-zelf-in-d'eere-van-zijn-zoon
'Ik ken je' sprak de vader vermanend tot zijn zoon. Maar hij herkende slechts -Ischa Meijer
'ik-ken-'-sprak-de-vader-vermanend-tot-zijn-zoon-maar-hij-herkende-slechts
Gij had een vader; laat uw zoon hetzelfde mogen zeggen -William Shakespeare
gij-had-een-vader-laat-uw-zoon-hetzelfde-mogen-zeggen
Tussen vader en zoon ligt het diepe ravijn van hun gelijkenis -Piet Theys
tussen-vader-zoon-ligt-het-diepe-ravijn-van-hun-gelijkenis