Geen uiterlijke vorm van beleefdheid, of hij heeft een diepe, zedelijke grond. De ware opvoeding zou die zijn, welke tegelijk vorm en grond leerde


geen-uiterlijke-vorm-van-beleefdheid-of-hij-heeft-een-diepe-zedelijke-grond-de-ware-opvoeding-zou-die-zijn-welke-tegelijk-vorm-grond-leerde
johann wolfgang von goethegeenuiterlijkevormvanbeleefdheidofhijheefteendiepezedelijkegronddewareopvoedingzoudiezijnwelketegelijkgrondleerdegeen uiterlijkeuiterlijke vormvorm vanvan beleefdheidhij heeftheeft eeneen diepezedelijke grondde wareware opvoedingopvoeding zouzou diedie zijnwelke tegelijktegelijk vormvorm enen grondgrond leerdegeen uiterlijke vormuiterlijke vorm vanvorm van beleefdheidhij heeft eenheeft een diepede ware opvoedingware opvoeding zouopvoeding zou diezou die zijnwelke tegelijk vormtegelijk vorm envorm en gronden grond leerdegeen uiterlijke vorm vanuiterlijke vorm van beleefdheidhij heeft een diepede ware opvoeding zouware opvoeding zou dieopvoeding zou die zijnwelke tegelijk vorm entegelijk vorm en grondvorm en grond leerdegeen uiterlijke vorm van beleefdheidde ware opvoeding zou dieware opvoeding zou die zijnwelke tegelijk vorm en grondtegelijk vorm en grond leerde

Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboekZolang de godsdienst alleen maar geloof en uiterlijke vorm is en de godsdienstige functie niet een ervaring van de eigen ziel geworden is, is er nog niets ingrijpends gebeurd. Men begrijpt nog niet dat het grote mysterie niet alleen op zichzelf bestaat, maar dat het hoofdzakelijk zijn grond in de menselijke ziel vindtHet zou, bijvoorbeeld, een wonder zijn, als ik een steen vallen liet en hij omhoogsteeg. Maar is het geen wonder dat hij naar de grond valt?Wie op ernstige wijze God wil naderen of zijn eigen, ware wezen wil doorgronden, heeft in de grond geen theorie nodigDe ware grondlegger van de burgerlijke maatschappij: dat was hij die als eerste een stuk grond omheinde, zich verstoutte te zeggen 'Dit is van mij', en onnozelaars trof die hem geloofdenAls je geen herinnering had van gisteren, totaal geen herinnering van welke vorm dan ook, zou je dan denken?