Geen wereld is denkbaar zonder de goddelijke Geest, maar tevens zó, dat deze zich in de wereld in tegenstellingen wikkelt


geen-wereld-is-denkbaar-zonder-de-goddelijke-geest-maar-tevens-zó-dat-deze-zich-in-de-wereld-in-tegenstellingen-wikkelt
spinozageenwereldisdenkbaarzonderdegoddelijkegeestmaartevensdatdezezichintegenstellingenwikkeltgeen wereldwereld isis denkbaardenkbaar zonderzonder dede goddelijkegoddelijke geestmaar tevenstevens zódat dezedeze zichzich inin dede wereldwereld inin tegenstellingentegenstellingen wikkeltgeen wereld iswereld is denkbaaris denkbaar zonderdenkbaar zonder dezonder de goddelijkede goddelijke geestmaar tevens zódat deze zichdeze zich inzich in dein de wereldde wereld inwereld in tegenstellingenin tegenstellingen wikkeltgeen wereld is denkbaarwereld is denkbaar zonderis denkbaar zonder dedenkbaar zonder de goddelijkezonder de goddelijke geestdat deze zich indeze zich in dezich in de wereldin de wereld inde wereld in tegenstellingenwereld in tegenstellingen wikkeltgeen wereld is denkbaar zonderwereld is denkbaar zonder deis denkbaar zonder de goddelijkedenkbaar zonder de goddelijke geestdat deze zich in dedeze zich in de wereldzich in de wereld inin de wereld in tegenstellingende wereld in tegenstellingen wikkelt

Liefde is de sterkste kracht die de wereld bezit en toch is het de nederigste die maar denkbaar is -Mahatma Gandhi
liefde-is-de-sterkste-kracht-die-de-wereld-bezit-toch-is-het-de-nederigste-die-maar-denkbaar-is
Meditatie is geen vluchten uit de wereld, geen zichzelf afzonderen en afsluiten, maar veeleer het begrijpen van de wereld en haar wegen -Krishnamurti
meditatie-is-geen-vluchten-uit-de-wereld-geen-zichzelf-afzonderen-afsluiten-maar-veeleer-het-begrijpen-van-de-wereld-haar-wegen
Er is in de wereld veel drek, maar daarom is de wereld nog geen drekkig monster! -Friedrich Nietzsche
er-is-in-de-wereld-veel-drek-maar-daarom-is-de-wereld-nog-geen-drekkig-monster
Jeugd komt niet ter wereld, ze is voortdurend van deze wereld -Paul Éluard
jeugd-komt-niet-ter-wereld-ze-is-voortdurend-van-deze-wereld