Geest moet groeien als vingers; indien ze van anderen wordt genomen lijkt ze op pruimen die men op zwarte doornen steekt; ze prijken er een tijdje, maar verschrompelen dan


geest-moet-groeien-als-vingers-indien-ze-van-anderen-wordt-genomen-lijkt-ze-op-pruimen-die-men-op-zwarte-doornen-steekt-ze-prijken-er-een-tijdje-maar
john seldengeestmoetgroeienalsvingersindienzevananderenwordtgenomenlijktoppruimendiemenzwartedoornensteektprijkenereentijdjemaarverschrompelendangeest moetmoet groeiengroeien alsals vingersindien zeze vananderen wordtwordt genomengenomen lijktlijkt zeze opop pruimenpruimen diedie menmen opop zwartezwarte doornendoornen steektze prijkenprijken erer eeneen tijdjemaar verschrompelenverschrompelen dangeest moet groeienmoet groeien alsgroeien als vingersindien ze vanze van anderenvan anderen wordtanderen wordt genomenwordt genomen lijktgenomen lijkt zelijkt ze opze op pruimenop pruimen diepruimen die mendie men opmen op zwarteop zwarte doornenzwarte doornen steektze prijken erprijken er eener een tijdjemaar verschrompelen dan

Het dilemma van de komiek: als men de mensen niet aan het lachen maakt, wordt men niet ernstig genomen; wordt men echter ernstig genomen, dan is men een slecht komiekGij moet niet geloven, dat men doordat men minister wordt, terstond wijzer en verstandiger wordt dan anderenMen wordt tegenwoordig schrijver door te lezen, niet meer door zijn originaliteit. En mens wordt men door anderen na te apen. Men is net als al die anderen en ergo is men mens!De pessimist zegt; geen roos zonder doornen. De optimist zegt hetzelfde, maar een beetje anders; aan een doornenstruik groeien rozenVolmaakt te weten wat men weet, geeft een rust aan de geest die lijkt op de bevrediging van het gewetenMen moet geen warmte tonen, die niet gedeeld zal worden; niets is verkoelender dan een warmte die niet aan anderen wordt meegedeeld