Geld is een abstractie van het menselijk geluk, daarom verlangt iemand die niet in staat is tot werkelijk geluk er zo naar


geld-is-een-abstractie-van-het-menselijk-geluk-daarom-verlangt-iemand-die-niet-in-staat-is-tot-werkelijk-geluk-er-zo-naar
a. schopenhauergeldiseenabstractievanhetmenselijkgelukdaaromverlangtiemanddienietinstaattotwerkelijkgelukerzonaargeld isis eeneen abstractieabstractie vanvan hethet menselijkmenselijk gelukdaarom verlangtverlangt iemanddie nietniet inin staatstaat isis tottot werkelijkwerkelijk gelukgeluk erer zozo naargeld is eenis een abstractieeen abstractie vanabstractie van hetvan het menselijkhet menselijk gelukdaarom verlangt iemandverlangt iemand dieiemand die nietdie niet inniet in staatin staat isstaat is totis tot werkelijktot werkelijk gelukwerkelijk geluk ergeluk er zoer zo naargeld is een abstractieis een abstractie vaneen abstractie van hetabstractie van het menselijkvan het menselijk gelukdaarom verlangt iemand dieverlangt iemand die nietiemand die niet indie niet in staatniet in staat isin staat is totstaat is tot werkelijkis tot werkelijk geluktot werkelijk geluk erwerkelijk geluk er zogeluk er zo naargeld is een abstractie vanis een abstractie van heteen abstractie van het menselijkabstractie van het menselijk gelukdaarom verlangt iemand die nietverlangt iemand die niet iniemand die niet in staatdie niet in staat isniet in staat is totin staat is tot werkelijkstaat is tot werkelijk gelukis tot werkelijk geluk ertot werkelijk geluk er zowerkelijk geluk er zo naar

Geld is het menselijk geluk in abstracto; wie het geluk niet in concreto kan vinden, zet dus al zijn zinnen op geld -A. Schopenhauer
geld-is-het-menselijk-geluk-in-abstracto-wie-het-geluk-niet-in-concreto-kan-vinden-zet-dus-al-zijn-zinnen-op-geld
Geld brengt geen geluk, maar een beetje geluk kan je een heleboel geld opbrengen -Lea Couzin
geld-brengt-geen-geluk-maar-een-beetje-geluk-kan-een-heleboel-geld-opbrengen
Mensen zeggen dat geld niet de sleutel is tot het geluk, maar ik dacht altijd, als je genoeg geld hebt kun je een sleutel laten maken -Joan Rivers
mensen-zeggen-dat-geld-niet-de-sleutel-is-tot-het-geluk-maar-ik-dacht-altijd-als-genoeg-geld-hebt-kun-een-sleutel-laten-maken
Wie gelooft, dat het menselijk geluk is gelegen in het bezit van kennis, van een voorwerp of eigenschap, vergist zich schromelijk. Het ware geluk bestaat slechts in de illusie, die men zich daarover maakt -Erasmus
wie-gelooft-dat-het-menselijk-geluk-is-gelegen-in-het-bezit-van-kennis-van-een-voorwerp-of-eigenschap-vergist-zich-schromelijk-het-ware-geluk-bestaat
De enige morele opdracht die de mens heeft, is dat zijn zoektocht naar het geluk niet ten koste gaat van het geluk van de ander -Cees Buddingh
de-enige-morele-opdracht-die-de-mens-heeft-is-dat-zijn-zoektocht-naar-het-geluk-niet-ten-koste-gaat-van-het-geluk-van-de-ander
In een groot geluk is altijd een zweem van lijdensdrang verborgen, die dankbaarheid is en dorst naar nieuw geluk -Dirk Coster
in-een-groot-geluk-is-altijd-een-zweem-van-lijdensdrang-verborgen-die-dankbaarheid-is-dorst-naar-nieuw-geluk