Geloof en hart zijn niet twee. Niet-twee, dat is het gelovige hart. Woorden en wegen leiden tot niets, wat was en wat wordt is het eeuwige nu!


geloof-hart-zijn-niet-twee-niet-twee-dat-is-het-gelovige-hart-woorden-wegen-leiden-tot-niets-wat-was-wat-wordt-is-het-eeuwige-nu
seng-ts'angeloofhartzijnniettweeniettweedatishetgelovigehartwoordenwegenleidentotnietswatwaswordteeuwigenugeloof enen harthart zijnzijn nietniet tweedat isis hethet gelovigegelovige hartwoorden enen wegenwegen leidenleiden tottot nietswat waswas enen watwat wordtwordt isis hethet eeuwigeeeuwige nugeloof en harten hart zijnhart zijn nietzijn niet tweedat is hetis het gelovigehet gelovige hartwoorden en wegenen wegen leidenwegen leiden totleiden tot nietswat was enwas en waten wat wordtwat wordt iswordt is hetis het eeuwigehet eeuwige nugeloof en hart zijnen hart zijn niethart zijn niet tweedat is het gelovigeis het gelovige hartwoorden en wegen leidenen wegen leiden totwegen leiden tot nietswat was en watwas en wat wordten wat wordt iswat wordt is hetwordt is het eeuwigeis het eeuwige nugeloof en hart zijn nieten hart zijn niet tweedat is het gelovige hartwoorden en wegen leiden toten wegen leiden tot nietswat was en wat wordtwas en wat wordt isen wat wordt is hetwat wordt is het eeuwigewordt is het eeuwige nu

Ik geloof dat de wereld gelukkiger wordt als twee mensen gelukkiger worden, ook al zijn het er maar twee -Paulo Coelho
ik-geloof-dat-de-wereld-gelukkiger-wordt-als-twee-mensen-gelukkiger-worden-ook-al-zijn-het-er-maar-twee
Wat niet uit het hart komt zal een ander hart niet raken -Phil Bosmans
wat-niet-uit-het-hart-komt-zal-een-ander-hart-niet-raken
Laat zien wat er in jouw hart omgaat en verberg het niet opdat ik kan laten zien wat er in mijn hart omgaat en waartoe het ik in staat ben -Jalal al-Din Rumi
laat-zien-wat-er-in-jouw-hart-omgaat-verberg-het-niet-opdat-ik-kan-laten-zien-wat-er-in-mijn-hart-omgaat-waartoe-het-ik-in-staat-ben
Het hart is een heilige plaats, waar de mens de twee verraders onder controle moet houden waarvan hij zich niet kan ontdoen: zijn woord en zijn gezicht -Jean Giraudoux
het-hart-is-een-heilige-plaats-waar-de-mens-de-twee-verraders-onder-controle-moet-houden-waarvan-hij-zich-niet-kan-ontdoen-zijn-woord-zijn-gezicht
Als uw hart gewond is raak het dan niet aan, evenmin als een ontstoken oog. Voor het lijden van de ziel zijn er maar twee geneesmiddelen, hoop en geduld -Pythagoras
als-uw-hart-gewond-is-raak-het-dan-niet-aan-evenmin-als-een-ontstoken-oog-voor-het-lijden-van-de-ziel-zijn-er-maar-twee-geneesmiddelen-hoop-geduld