Gelukkig krijgt iedere moeder gratis bij de baby een bebloemd gordijntje geleverd, dat ze zachtjes toe kan schuiven tussen hem en de toekomst


gelukkig-krijgt-iedere-moeder-gratis-bij-de-baby-een-bebloemd-gordijntje-geleverd-dat-ze-zachtjes-toe-kan-schuiven-tussen-hem-de-toekomst
annie m. g. schmidtgelukkigkrijgtiederemoedergratisbijdebabyeenbebloemdgordijntjegeleverddatzezachtjestoekanschuiventussenhemtoekomstgelukkig krijgtkrijgt iedereiedere moedermoeder gratisgratis bijbij dede babybaby eeneen bebloemdbebloemd gordijntjegordijntje geleverddat zeze zachtjeszachtjes toetoe kankan schuivenschuiven tussentussen hemhem enen dede toekomstgelukkig krijgt iederekrijgt iedere moederiedere moeder gratismoeder gratis bijgratis bij debij de babyde baby eenbaby een bebloemdeen bebloemd gordijntjebebloemd gordijntje geleverddat ze zachtjesze zachtjes toezachtjes toe kantoe kan schuivenkan schuiven tussenschuiven tussen hemtussen hem enhem en deen de toekomstgelukkig krijgt iedere moederkrijgt iedere moeder gratisiedere moeder gratis bijmoeder gratis bij degratis bij de babybij de baby eende baby een bebloemdbaby een bebloemd gordijntjeeen bebloemd gordijntje geleverddat ze zachtjes toeze zachtjes toe kanzachtjes toe kan schuiventoe kan schuiven tussenkan schuiven tussen hemschuiven tussen hem entussen hem en dehem en de toekomstgelukkig krijgt iedere moeder gratiskrijgt iedere moeder gratis bijiedere moeder gratis bij demoeder gratis bij de babygratis bij de baby eenbij de baby een bebloemdde baby een bebloemd gordijntjebaby een bebloemd gordijntje geleverddat ze zachtjes toe kanze zachtjes toe kan schuivenzachtjes toe kan schuiven tussentoe kan schuiven tussen hemkan schuiven tussen hem enschuiven tussen hem en detussen hem en de toekomst

Zelfs een held heeft wel eens een misverstand in zijn denkraam, dat men hem in de schoenen kan schuivenEen futuroloog is iemand die zich kan indenken hoe de toekomst er uit zal zien, maar zich niet kan indenken dat die toekomst het zonder hem kan klaarspelenIk ben een vondeling. Maar tot mijn achtste dacht ik, net als alle andere kinderen, dat ik een moeder had, want wanneer ik huilde, was er een vrouw die me zo zachtjes in haar armen wiegde dat mijn tranen stopten met stromenHet beste wat er over de toekomst gezegd kan worden is dat ze gelukkig maar met één dag tegelijk komtIedere baby die ter wereld komt is mooier dan de vorigeGeluk is niet te koop… Het is gelukkig nog altijd gratis