Gewone mensen kijken naar hun omgeving. Wie de Weg volgt kijkt naar de Geest. Je moet echter beide zienswijzen vergeten om Dharma te bereiken


gewone-mensen-kijken-naar-hun-omgeving-wie-de-weg-volgt-kijkt-naar-de-geest-je-moet-echter-beide-zienswijzen-vergeten-om-dharma-te-bereiken
huang pogewonemensenkijkennaarhunomgevingwiedewegvolgtkijktgeestmoetechterbeidezienswijzenvergetenomdharmatebereikengewone mensenmensen kijkenkijken naarnaar hunhun omgevingwie dede wegweg volgtvolgt kijktkijkt naarnaar dede geestje moetmoet echterechter beidebeide zienswijzenzienswijzen vergetenvergeten omom dharmadharma tete bereikengewone mensen kijkenmensen kijken naarkijken naar hunnaar hun omgevingwie de wegde weg volgtweg volgt kijktvolgt kijkt naarkijkt naar denaar de geestje moet echtermoet echter beideechter beide zienswijzenbeide zienswijzen vergetenzienswijzen vergeten omvergeten om dharmaom dharma tedharma te bereikengewone mensen kijken naarmensen kijken naar hunkijken naar hun omgevingwie de weg volgtde weg volgt kijktweg volgt kijkt naarvolgt kijkt naar dekijkt naar de geestje moet echter beidemoet echter beide zienswijzenechter beide zienswijzen vergetenbeide zienswijzen vergeten omzienswijzen vergeten om dharmavergeten om dharma teom dharma te bereikengewone mensen kijken naar hunmensen kijken naar hun omgevingwie de weg volgt kijktde weg volgt kijkt naarweg volgt kijkt naar devolgt kijkt naar de geestje moet echter beide zienswijzenmoet echter beide zienswijzen vergetenechter beide zienswijzen vergeten ombeide zienswijzen vergeten om dharmazienswijzen vergeten om dharma tevergeten om dharma te bereiken

Men moet de mensen niet alleen beoordelen naar hun daden, maar ook naar het oordeel, dat zij over hun daden hebbenAls je naar de wereld kijkt, word je bedroefd. Als je naar binnen kijkt, word je depressief. Als je kijkt naar God, word je rustigT.V. is het beste bewijs dat mensen liever naar gelijk wat kijken dan naar elkaarWant omdat de mensen bijna altijd gebaande wegen bewandelen en zich in hun doen en laten richten naar anderen, zonder dat ze echter in staat zijn de wegen van hen die ze nadoen overal volledig te volgen of de kwaliteiten van die personen te evenaren, moet een verstandig man steeds de weg inslaan die grote mannen vóór hem zijn gegaanMen moet lang naar zichzelve kijken alvorens er over te denken de mensen te veroordelenAls de manier waarop je naar dingen kijkt verandert, verander je de dingen waar naar je kijkt