Gezegend hij die een kinderhart voor wanhoop heeft behoed


gezegend-hij-die-een-kinderhart-voor-wanhoop-heeft-behoed
georges bernanosgezegendhijdieeenkinderhartvoorwanhoopheeftbehoedgezegend hijhij diedie eeneen kinderhartkinderhart voorwanhoop heeftheeft behoedgezegend hij diehij die eendie een kinderharteen kinderhart voorkinderhart voor wanhoopvoor wanhoop heeftwanhoop heeft behoedgezegend hij die eenhij die een kinderhartdie een kinderhart vooreen kinderhart voor wanhoopkinderhart voor wanhoop heeftvoor wanhoop heeft behoedgezegend hij die een kinderharthij die een kinderhart voordie een kinderhart voor wanhoopeen kinderhart voor wanhoop heeftkinderhart voor wanhoop heeft behoed

Een groot man is iemand die zijn kinderhart bewaard heeftGezegend is de mens die verlichting heeft gevonden. Die mens overwint, ook wanneer hij gewond isGezegend de mens, die als hij niets te zeggen heeft, ervan afziet ons dat met veel omhaal van woorden te bewijzen.Gezegend is hij die niets verwacht, want hij zal nooit teleurgesteld wordenGezegend is hij die niets verwacht, want hij zal heerlijk verrast wordenTotdat we elkaar weer ontmoeten, moge God je zegenen zoals hij mij heeft gezegend