Gij bidt als gij wanhopig zijt en in nood; mocht gij ook bidden in de volheid van uw vreugde en in de dagen van uw overvloed


gij-bidt-als-gij-wanhopig-zijt-in-nood-mocht-gij-ook-bidden-in-de-volheid-van-uw-vreugde-in-de-dagen-van-uw-overvloed
kahlil gibrangijbidtalsgijwanhopigzijtinnoodmochtookbiddendevolheidvanuwvreugdedagenovervloedgij bidtbidt alsals gijgij wanhopigwanhopig zijtzijt enen inin noodmocht gijgij ookook biddenbidden inin dede volheidvolheid vanvan uwuw vreugdevreugde enen inin dede dagendagen vanvan uwuw overvloedgij bidt alsbidt als gijals gij wanhopiggij wanhopig zijtwanhopig zijt enzijt en inen in noodmocht gij ookgij ook biddenook bidden inbidden in dein de volheidde volheid vanvolheid van uwvan uw vreugdeuw vreugde envreugde en inen in dein de dagende dagen vandagen van uwvan uw overvloedgij bidt als gijbidt als gij wanhopigals gij wanhopig zijtgij wanhopig zijt enwanhopig zijt en inzijt en in noodmocht gij ook biddengij ook bidden inook bidden in debidden in de volheidin de volheid vande volheid van uwvolheid van uw vreugdevan uw vreugde enuw vreugde en invreugde en in deen in de dagenin de dagen vande dagen van uwdagen van uw overvloedgij bidt als gij wanhopigbidt als gij wanhopig zijtals gij wanhopig zijt engij wanhopig zijt en inwanhopig zijt en in noodmocht gij ook bidden ingij ook bidden in deook bidden in de volheidbidden in de volheid vanin de volheid van uwde volheid van uw vreugdevolheid van uw vreugde envan uw vreugde en inuw vreugde en in devreugde en in de dagenen in de dagen vanin de dagen van uwde dagen van uw overvloed

Wees wat gij zijt, dat is een vrouw; zijt gij meer, dan zijt gij er geenWaarom wilt gij weten wat gij zult zijn na uw dood, als gij nog niet weet wat gij nu zijt?Wie u in uw werk gadeslaat weet weinig van u. Zeg mij wat gij doet als gij uitrust, en ik zal u zeggen wie gij zijtGij vorsten, die u de goden der aarde noemt, wat zijt gij als gij niet de hoogheid der mensheid erkent?Zijt gij een slaaf? Dan kunt gij geen vriend zijn. Zijt gij een tiran? Dan kunt gij geen vrienden hebbenGij zijt dwaas, als gij door woorden daden ongedaan wilt maken