Gij kunt voor het geluk niet een deurtje openen zonder tevens voor de zorg een poort open te rukken


gij-kunt-voor-het-geluk-niet-een-deurtje-openen-zonder-tevens-voor-de-zorg-een-poort-open-te-rukken
marie von ebner-eschenbachgijkuntvoorhetgeluknieteendeurtjeopenenzondertevensdezorgpoortopenterukkengij kuntkunt voorhet gelukgeluk nietniet eeneen deurtjedeurtje openenopenen zonderzonder tevenstevens voorde zorgzorg eeneen poortpoort openopen tete rukkengij kunt voorkunt voor hetvoor het gelukhet geluk nietgeluk niet eenniet een deurtjeeen deurtje openendeurtje openen zonderopenen zonder tevenszonder tevens voortevens voor devoor de zorgde zorg eenzorg een poorteen poort openpoort open teopen te rukkengij kunt voor hetkunt voor het gelukvoor het geluk niethet geluk niet eengeluk niet een deurtjeniet een deurtje openeneen deurtje openen zonderdeurtje openen zonder tevensopenen zonder tevens voorzonder tevens voor detevens voor de zorgvoor de zorg eende zorg een poortzorg een poort openeen poort open tepoort open te rukkengij kunt voor het gelukkunt voor het geluk nietvoor het geluk niet eenhet geluk niet een deurtjegeluk niet een deurtje openenniet een deurtje openen zondereen deurtje openen zonder tevensdeurtje openen zonder tevens vooropenen zonder tevens voor dezonder tevens voor de zorgtevens voor de zorg eenvoor de zorg een poortde zorg een poort openzorg een poort open teeen poort open te rukken

De poort der eeuwigheid gaat open voor iedereen die oren heeftIk heb nooit een masker voor een gezicht gezien zonder dat ik in de verleiding kwam het af te rukkenSecretaris-generaal Gorbatsjov, als u vrede zoekt, als u welvaart voor de Sovjet-Unie en Oost-Europa zoekt, als u liberalisatie zoekt: Kom hier, naar deze poort! Meneer Gorbachev, open deze poort! Meneer Gorbatsjov, breek deze muur af!O! Richt een ander niet, wilt gij rechtvaardig wezen, het ontelbaar levensboek heeft zoveel duistere bladen, één enkel is er licht, waarop gij niet kunt lezen, en soms kon op dat blad voor God zijn kwijtbrief staanTreed niet in het hemelse, niet in Gods geheimenis. Derwijl gij sterfelijk zijt, zorg voor wat sterflijk isDe zorg voor het menselijk leven en geluk, en niet de vernietiging, is het eerste en enige doel van goed bestuur.