Gij zijt niet vrij geworden, als gij het recht niet vast hebt gegrondvest


gij-zijt-niet-vrij-geworden-als-gij-het-recht-niet-vast-hebt-gegrondvest
johann ludwig uhlandgijzijtnietvrijgewordenalsgijhetrechtvasthebtgegrondvestgij zijtzijt nietniet vrijvrij gewordenals gijgij hethet rechtrecht nietniet vastvast hebthebt gegrondvestgij zijt nietzijt niet vrijniet vrij gewordenals gij hetgij het rechthet recht nietrecht niet vastniet vast hebtvast hebt gegrondvestgij zijt niet vrijzijt niet vrij gewordenals gij het rechtgij het recht niethet recht niet vastrecht niet vast hebtniet vast hebt gegrondvestgij zijt niet vrij gewordenals gij het recht nietgij het recht niet vasthet recht niet vast hebtrecht niet vast hebt gegrondvest

Waarom wilt gij weten wat gij zult zijn na uw dood, als gij nog niet weet wat gij nu zijt?Wees wat gij zijt, dat is een vrouw; zijt gij meer, dan zijt gij er geenWat gij niet kent of niet begrijpt, noemt gij God, en zodra gij het die naam gegeven hebt, wordt gij er bang voorGij vorsten, die u de goden der aarde noemt, wat zijt gij als gij niet de hoogheid der mensheid erkent?O, ongelukkige, zowel door uw omstandigheden, als juist hierdoor, dat gij niet beseft hoe ongelukkig gij zijtRuk niet aan uw touw, en gij zult geloven dat ge vrij zijt