God is geen uitwendige macht die met de vuist op tafel beukt en zegt: ‘Ho, nu zal ik je eens leren!’ Neen, God doet alsof Hij niet eens bestaat, zodat alles aan onszelf wordt overgelaten


god-is-geen-uitwendige-macht-die-met-de-vuist-op-tafel-beukt-zegt-ho-nu-zal-ik-eens-leren-neen-god-doet-alsof-hij-niet-eens-bestaat-zodat-alles-aan
sören kierkegaardgodisgeenuitwendigemachtdiemetdevuistoptafelbeuktzegt‘honuzalikeensleren’neendoetalsofhijnietbestaatzodatallesaanonszelfwordtovergelatengod isis geengeen uitwendigeuitwendige machtmacht diedie metmet dede vuistvuist opop tafeltafel beuktbeukt enen zegtnu zalzal ikik jeje eensgod doetdoet alsofalsof hijhij nietniet eenseens bestaatzodat allesalles aanaan onszelfonszelf wordtwordt overgelatengod is geenis geen uitwendigegeen uitwendige machtuitwendige macht diemacht die metdie met demet de vuistde vuist opvuist op tafelop tafel beukttafel beukt enbeukt en zegtnu zal ikzal ik jeik je eensgod doet alsofdoet alsof hijalsof hij niethij niet eensniet eens bestaatzodat alles aanalles aan onszelfaan onszelf wordtonszelf wordt overgelaten

Eens was het vergrijp jegens God de grootste misdaad, maar God stierf en met hem stierven ook deze misdadigersJe kan iets ontzettend doms zeggen tegen een hond en toch zal hij u bekijken met een blik die zegt: Ik geloof in Spinoza's God die zich openbaart in een ordelijke harmonie van alles wat bestaat, niet in een God die zich bemoeit met het lot en handelen van mensenBidden moet toch een belediging van God zijn, alsof hij niet weet wat hij wil zonder dat hij aan zijn kop gezeurd wordtWe gaan daarom trachten iets te weten te komen over onszelf, niet volgens mij of een of andere onderzoeker of filosoof - want, als we iets leren over onszelf volgens iemand anders, leren we iets over hem, niet over onszelf - neen, we gaan leren wat wij in feite zijnKijk, ook dat is een vorm van aanbidding, dat je ronduit tegen God zegt: ‘Ik houd het niet langer uit steeds maar aan U te denken en daarom ga ik me nu eens fijn ontspannen, want U bent niet zo kleinzielig als ikzelf’