God schiep de man en, hem niet eenzaam genoeg vindend, gaf hij hem een gezellin om hem beter zijn eenzaamheid te doen aanvoelen


god-schiep-de-man-hem-niet-eenzaam-genoeg-vindend-gaf-hij-hem-een-gezellin-om-hem-beter-zijn-eenzaamheid-te-doen-aanvoelen
paul valérygodschiepdemanhemnieteenzaamgenoegvindendgafhijeengezellinombeterzijneenzaamheidtedoenaanvoelengod schiepschiep dede manman enhem nietniet eenzaameenzaam genoeggenoeg vindendgaf hijhij hemhem eeneen gezellingezellin omom hemhem beterbeter zijnzijn eenzaamheideenzaamheid tete doendoen aanvoelengod schiep deschiep de mande man enhem niet eenzaamniet eenzaam genoegeenzaam genoeg vindendgaf hij hemhij hem eenhem een gezellineen gezellin omgezellin om hemom hem beterhem beter zijnbeter zijn eenzaamheidzijn eenzaamheid teeenzaamheid te doente doen aanvoelengod schiep de manschiep de man enhem niet eenzaam genoegniet eenzaam genoeg vindendgaf hij hem eenhij hem een gezellinhem een gezellin omeen gezellin om hemgezellin om hem beterom hem beter zijnhem beter zijn eenzaamheidbeter zijn eenzaamheid tezijn eenzaamheid te doeneenzaamheid te doen aanvoelengod schiep de man enhem niet eenzaam genoeg vindendgaf hij hem een gezellinhij hem een gezellin omhem een gezellin om hemeen gezellin om hem betergezellin om hem beter zijnom hem beter zijn eenzaamheidhem beter zijn eenzaamheid tebeter zijn eenzaamheid te doenzijn eenzaamheid te doen aanvoelen

God schiep hem en liet hem daarom doorgaan voor een mensDe goede kunstenaar gelooft dat niemand goed genoeg is om hem advies te geven. Hij is extreem ijdel. Hoeveel hij een oude schrijver ook bewondert, hij wil hem verslaanWie God ergens wil vinden moet hem meebrengen. Alleen wanneer Hij in u is ziet gij hem in de dingenLaat hem, die gaf, zwijgen, doch hem, die ontving, het vertellenDe meeste vrouwen zetten er alles op, een man te veranderen; en wanneer ze hem veranderd hebben, moeten ze hem niet meerWie gezond wil blijven, moet eten wat hem niet smaakt, drinken wat hem niet bevalt en doen wat hij niet wenst