God zou net zo moeten walgen van vroomheid, als een mens die zich respecteert van vleierij


god-zou-net-zo-moeten-walgen-van-vroomheid-als-een-mens-die-zich-respecteert-van-vleierij
karl peltzergodzounetzomoetenwalgenvanvroomheidalseenmensdiezichrespecteertvleierijgod zouzou netnet zozo moetenmoeten walgenwalgen vanvan vroomheidals eeneen mensmens diedie zichzich respecteertrespecteert vanvan vleierijgod zou netzou net zonet zo moetenzo moeten walgenmoeten walgen vanwalgen van vroomheidals een menseen mens diemens die zichdie zich respecteertzich respecteert vanrespecteert van vleierijgod zou net zozou net zo moetennet zo moeten walgenzo moeten walgen vanmoeten walgen van vroomheidals een mens dieeen mens die zichmens die zich respecteertdie zich respecteert vanzich respecteert van vleierijgod zou net zo moetenzou net zo moeten walgennet zo moeten walgen vanzo moeten walgen van vroomheidals een mens die zicheen mens die zich respecteertmens die zich respecteert vandie zich respecteert van vleierij

Hypocriet zou net zo'n woord als mens moeten wordenZelfs God zou niet veilig zijn, als de mens zou weten waar Hij zich ophoudtDe opvatting die ik heb over God en de natuur wijkt sterk af van die van de late christenen. Ik beschouw God namelijk als de in de dingen wonende oorzaak van alles , niet als een oorzaak buiten de dingen. Alles is volgens mij in God en beweegt zich in GodJe zou net zo snel moeten kunnen schrijven als een ander het lezen kanAls een God deze wereld gemaakt heeft, dan zou ik niet die God willen zijn; haar ellende zou me het hart uiteenrijtenGod respecteert me als ik werk, maar heeft me lief als ik zing