Groot talent kun je door ijver vervolmaken, de onvolkomenheden van middelmatige begaafdheid worden door ijver gecompenseerd


groot-talent-kun-door-ijver-vervolmaken-de-onvolkomenheden-van-middelmatige-begaafdheid-worden-door-ijver-gecompenseerd
sir joshua reynoldsgroottalentkundoorijververvolmakendeonvolkomenhedenvanmiddelmatigebegaafdheidwordengecompenseerdgroot talenttalent kunkun jeje doorijver vervolmakende onvolkomenhedenonvolkomenheden vanvan middelmatigemiddelmatige begaafdheidbegaafdheid wordenworden doorijver gecompenseerdgroot talent kuntalent kun jekun je doorje door ijverdoor ijver vervolmakende onvolkomenheden vanonvolkomenheden van middelmatigevan middelmatige begaafdheidmiddelmatige begaafdheid wordenbegaafdheid worden doorworden door ijverdoor ijver gecompenseerdgroot talent kun jetalent kun je doorkun je door ijverje door ijver vervolmakende onvolkomenheden van middelmatigeonvolkomenheden van middelmatige begaafdheidvan middelmatige begaafdheid wordenmiddelmatige begaafdheid worden doorbegaafdheid worden door ijverworden door ijver gecompenseerdgroot talent kun je doortalent kun je door ijverkun je door ijver vervolmakende onvolkomenheden van middelmatige begaafdheidonvolkomenheden van middelmatige begaafdheid wordenvan middelmatige begaafdheid worden doormiddelmatige begaafdheid worden door ijverbegaafdheid worden door ijver gecompenseerd

IJver is de openbare vijand van kundigheid -Rabindranath Tagore
ijver-is-de-openbare-vijand-van-kundigheid
In de kunsten wordt de ijver immer gestraft -Jan Greshoff
in-de-kunsten-wordt-de-ijver-immer-gestraft
Een toehoorder vuurt de ijver aan -Ovidius
een-toehoorder-vuurt-de-ijver-aan
Niets maakt zo oud, als de ijver, jong te schijnen -Peter Sirius
niets-maakt-zo-oud-als-de-ijver-jong-te-schijnen
Door eendracht worden kleine dingen groot, maar door tweedracht gaan zelfs de grootste teniet -Sallustius
door-eendracht-worden-kleine-dingen-groot-maar-door-tweedracht-gaan-zelfs-de-grootste-teniet
Vrouwen bestrijden in haar kinderen met bijzondere ijver de gebreken van haar echtgenoot en van diens familie. -Carmen Sylva
vrouwen-bestrijden-in-haar-kinderen-met-bijzondere-ijver-de-gebreken-van-haar-echtgenoot-van-diens-familie