Heel het leven is strijd, en vallen is te vergeven, als men maar eerst gestreden heeft. Vallen zonder strijd is verrotting van de ziel


heel-het-leven-is-strijd-vallen-is-te-vergeven-als-men-maar-eerst-gestreden-heeft-vallen-zonder-strijd-is-verrotting-van-de-ziel
felix timmermansheelhetlevenisstrijdvallentevergevenalsmenmaareerstgestredenheeftvallenzonderstrijdverrottingvandezielheel hethet levenleven isis strijden vallenvallen isis tete vergevenals menmen maarmaar eersteerst gestredengestreden heeftvallen zonderzonder strijdstrijd isis verrottingverrotting vanvan dede zielheel het levenhet leven isleven is strijden vallen isvallen is teis te vergevenals men maarmen maar eerstmaar eerst gestredeneerst gestreden heeftvallen zonder strijdzonder strijd isstrijd is verrottingis verrotting vanverrotting van devan de zielheel het leven ishet leven is strijden vallen is tevallen is te vergevenals men maar eerstmen maar eerst gestredenmaar eerst gestreden heeftvallen zonder strijd iszonder strijd is verrottingstrijd is verrotting vanis verrotting van deverrotting van de zielheel het leven is strijden vallen is te vergevenals men maar eerst gestredenmen maar eerst gestreden heeftvallen zonder strijd is verrottingzonder strijd is verrotting vanstrijd is verrotting van deis verrotting van de ziel

Men zou een vrouw in de armen moeten kunnen vallen zonder in haar handen te vallenDit is de ware betekenis van het leven - leven, niet heldhaftig, maar innerlijk voluit leven, zonder angst, zonder strijd en zonder alle andere ellendeIn de politiek kan men lelijk vallen, maar dood vallen niet. Alleen, men moet volhoudenDe strijd van het leven is altijd een strijd tegen zichzelveDe hardste strijd in het leven is de strijd om niet bitter te wordenOnze grootste glorie bestaat niet uit het nooit vallen, maar in het weer opstaan elke keer als we vallen