Het beeld is het bed waarin de ruimte van te ruim zijn tot rust komt


het-beeld-is-het-bed-waarin-de-ruimte-van-te-ruim-zijn-tot-rust-komt
luceberthetbeeldishetbedwaarinderuimtevanteruimzijntotrustkomthet beeldbeeld isis hethet bedbed waarinwaarin dede ruimteruimte vanvan tete ruimruim zijnzijn tottot rustrust komthet beeld isbeeld is hetis het bedhet bed waarinbed waarin dewaarin de ruimtede ruimte vanruimte van tevan te ruimte ruim zijnruim zijn totzijn tot rusttot rust komthet beeld is hetbeeld is het bedis het bed waarinhet bed waarin debed waarin de ruimtewaarin de ruimte vande ruimte van teruimte van te ruimvan te ruim zijnte ruim zijn totruim zijn tot rustzijn tot rust komthet beeld is het bedbeeld is het bed waarinis het bed waarin dehet bed waarin de ruimtebed waarin de ruimte vanwaarin de ruimte van tede ruimte van te ruimruimte van te ruim zijnvan te ruim zijn totte ruim zijn tot rustruim zijn tot rust komt

Als woelig water tot rust komt, wordt het langzaam helder. Als iets traag in beweging komt, komt het langzaam tot levenWie het doel weet, voelt zich zeker, wie zich zeker voelt komt tot rust, wie tot rust komt kan vrede brengen, wie vrede heeft kan plannen maken, wie een levensplan heeft kan slagenIk heb mijn leer verkondigd omdat het tot een einde van al het vergankelijke, tot rust, tot verlichting, tot het Nirwana voertOm een voorwerp te tekenen is 't niet genoeg omtrek, kleur en schaduw van dat voorwerp te kennen, men moet dat alles kunnen weergeven. Om een gedachte uit te drukken, moet die geworden zijn tot beeld, dat is: tot denkbeeld. Zo'n beeld moet men leren tekenenDe nijd knaagt aan de levenden; na hun dood komt hij tot rustHet moet de mens niet voldoende zijn om een beeld of gedachte van God te hebben; als het beeld en de gedachte vergaan, vergaat ook God