Het belangrijkste heeft men nog niet opgenomen bij De Rechten van de Mens: het recht op eenzaamheid


het-belangrijkste-heeft-men-nog-niet-opgenomen-bij-de-rechten-van-de-mens-het-recht-op-eenzaamheid
hans kudszushetbelangrijksteheeftmennognietopgenomenbijderechtenvandemenshetrechtopeenzaamheidhet belangrijkstebelangrijkste heeftheeft menmen nognog nietniet opgenomenopgenomen bijbij dede rechtenrechten vanvan dede menshet rechtrecht opop eenzaamheidhet belangrijkste heeftbelangrijkste heeft menheeft men nogmen nog nietnog niet opgenomenniet opgenomen bijopgenomen bij debij de rechtende rechten vanrechten van devan de menshet recht oprecht op eenzaamheidhet belangrijkste heeft menbelangrijkste heeft men nogheeft men nog nietmen nog niet opgenomennog niet opgenomen bijniet opgenomen bij deopgenomen bij de rechtenbij de rechten vande rechten van derechten van de menshet recht op eenzaamheidhet belangrijkste heeft men nogbelangrijkste heeft men nog nietheeft men nog niet opgenomenmen nog niet opgenomen bijnog niet opgenomen bij deniet opgenomen bij de rechtenopgenomen bij de rechten vanbij de rechten van dede rechten van de mens

Recht is hier en ginds, maar gij moet daarnaar streven, eigen rechten mild uit te oefenen en rechten van anderen te eerbiedigen -Emanuel Geibel
recht-is-hier-ginds-maar-gij-moet-daarnaar-streven-eigen-rechten-mild-uit-te-oefenen-rechten-van-anderen-te-eerbiedigen
Bij verstandige mensen gelooft men niet aan hun dwaasheden: wat een inbreuk op hun rechten als mens! -Friedrich Nietzsche
bij-verstandige-mensen-gelooft-men-niet-aan-hun-dwaasheden-wat-een-inbreuk-op-hun-rechten-als-mens
De Staat, autocraat zonder gelijke, heeft rechten tegenover allen, en niemand heeft rechten tegenover hem -Ernest Renan
de-staat-autocraat-zonder-gelijke-heeft-rechten-tegenover-allen-niemand-heeft-rechten-tegenover-hem
Als alle rechten worden ontnomen, wordt het recht op revolutie volkomen gemaakt -Thomas Paine
als-alle-rechten-worden-ontnomen-wordt-het-recht-op-revolutie-volkomen-gemaakt