Het belangrijkste in een werkelijke gemeenschap is dat iedereen daarin enkeling durft te zijn


het-belangrijkste-in-een-werkelijke-gemeenschap-is-dat-iedereen-daarin-enkeling-durft-te-zijn
sören kierkegaardhetbelangrijksteineenwerkelijkegemeenschapisdatiedereendaarinenkelingdurfttezijnhet belangrijkstebelangrijkste inin eeneen werkelijkewerkelijke gemeenschapgemeenschap isis datdat iedereeniedereen daarindaarin enkelingenkeling durftdurft tete zijnhet belangrijkste inbelangrijkste in eenin een werkelijkeeen werkelijke gemeenschapwerkelijke gemeenschap isgemeenschap is datis dat iedereendat iedereen daariniedereen daarin enkelingdaarin enkeling durftenkeling durft tedurft te zijnhet belangrijkste in eenbelangrijkste in een werkelijkein een werkelijke gemeenschapeen werkelijke gemeenschap iswerkelijke gemeenschap is datgemeenschap is dat iedereenis dat iedereen daarindat iedereen daarin enkelingiedereen daarin enkeling durftdaarin enkeling durft teenkeling durft te zijnhet belangrijkste in een werkelijkebelangrijkste in een werkelijke gemeenschapin een werkelijke gemeenschap iseen werkelijke gemeenschap is datwerkelijke gemeenschap is dat iedereengemeenschap is dat iedereen daarinis dat iedereen daarin enkelingdat iedereen daarin enkeling durftiedereen daarin enkeling durft tedaarin enkeling durft te zijn

De beste gemeenschap is de enkelingIn het publiek is de enkeling een nul, een nummer; in een ware gemeenschap mag hij zichzelf zijn en precies daar ligt zijn opdrachtIedereen spreekt lovend over zijn hart, maar niemand durft zo over zijn verstand sprekenNiet dat zij iets nieuws voor de eerste maal zien, maar dat zij het van ouds bekende, door iedereen geziene, maar over het hoofd geziene, als nieuw zien, daarin munten de waarlijk originele koppen uitHet zalige der bewondering ligt niet daarin ze te ontvangen, maar daarin ze te verdienenHet bewijst domheid als men van een dichter durft eisen dat hij zijn gedichten begrijpt