Het beste wat men kan hopen is aan het eind een beetje minder degene te zijn die mens aan het begin en in het midden was


het-beste-wat-men-kan-hopen-is-aan-het-eind-een-beetje-minder-degene-te-zijn-die-mens-aan-het-begin-in-het-midden-was
samuel becketthetbestewatmenkanhopenisaanheteindeenbeetjeminderdegenetezijndiemensbegininmiddenwashet bestebeste watwat menmen kankan hopenhopen isis aanaan hethet eindeind eeneen beetjebeetje minderminder degenedegene tete zijnzijn diedie mensmens aanaan hethet beginbegin enen inin hethet middenmidden washet beste watbeste wat menwat men kanmen kan hopenkan hopen ishopen is aanis aan hetaan het eindhet eind eeneind een beetjeeen beetje minderbeetje minder degeneminder degene tedegene te zijnte zijn diezijn die mensdie mens aanmens aan hetaan het beginhet begin enbegin en inen in hetin het middenhet midden washet beste wat menbeste wat men kanwat men kan hopenmen kan hopen iskan hopen is aanhopen is aan hetis aan het eindaan het eind eenhet eind een beetjeeind een beetje mindereen beetje minder degenebeetje minder degene teminder degene te zijndegene te zijn diete zijn die menszijn die mens aandie mens aan hetmens aan het beginaan het begin enhet begin en inbegin en in heten in het middenin het midden washet beste wat men kanbeste wat men kan hopenwat men kan hopen ismen kan hopen is aankan hopen is aan hethopen is aan het eindis aan het eind eenaan het eind een beetjehet eind een beetje mindereind een beetje minder degeneeen beetje minder degene tebeetje minder degene te zijnminder degene te zijn diedegene te zijn die menste zijn die mens aanzijn die mens aan hetdie mens aan het beginmens aan het begin enaan het begin en inhet begin en in hetbegin en in het middenen in het midden was

De dwaas ziet zijn doel aan het eind, een verstandig mens in het midden, de wijze alleen reeds bij de eerste stapWijsheid is een beetje minder treuren om het verleden, een beetje minder hopen op de toekomst, en een beetje meer het heden liefhebbenHet is niet de sterkste van een soort die overleeft, ook niet de intelligentste. Wel degene die zich het beste aan veranderingen kan aanpassenHet begin ligt dikwijls in onze macht, het midden zelden, het eind nooitIn het begin verzet een vrouw zich tegen de stormloop van een man, maar aan het eind verhindert zij zijn terugtochtMen kan aan alles twijfelen, aan de mens en aan de wereld, maar men kan niet twijfelen aan het lijden van de mensen