Het beste wat je met anonieme brieven kunt doen is ze gewoon niet beantwoorden


het-beste-wat-met-anonieme-brieven-kunt-doen-is-ze-gewoon-niet-beantwoorden
wiet van broeckhovenhetbestewatmetanoniemebrievenkuntdoeniszegewoonnietbeantwoordenhet bestebeste watwat jeje metmet anoniemeanonieme brievenbrieven kuntkunt doendoen isis zeze gewoongewoon nietniet beantwoordenhet beste watbeste wat jewat je metje met anoniememet anonieme brievenanonieme brieven kuntbrieven kunt doenkunt doen isdoen is zeis ze gewoonze gewoon nietgewoon niet beantwoordenhet beste wat jebeste wat je metwat je met anoniemeje met anonieme brievenmet anonieme brieven kuntanonieme brieven kunt doenbrieven kunt doen iskunt doen is zedoen is ze gewoonis ze gewoon nietze gewoon niet beantwoordenhet beste wat je metbeste wat je met anoniemewat je met anonieme brievenje met anonieme brieven kuntmet anonieme brieven kunt doenanonieme brieven kunt doen isbrieven kunt doen is zekunt doen is ze gewoondoen is ze gewoon nietis ze gewoon niet beantwoorden

Anonieme brieven hebben dit grote voordeel, dat men ze niet hoeft te beantwoordenLaat je meedrijven met wat er gebeurt, en houd je geest vrij. Blijf één door te accepteren wat er gebeurt. Niet-doen is het hoogste wat je kunt doenEen van de grootste genoegens van het lezen van oude brieven is de wetenschap dat men ze niet hoeft te beantwoordenWat kunt u tegen doen een krankzinnige wie intelligenter is dan uzelf, die oprecht luistert naar uw argumenten en vervolgens gewoon in zijn waanzin volhardt?Tevreden zijn met wat je hebt is misschien wel het leukste wat je kunt doenJe kunt met je neuroses maar twee dingen doen. Je kunt ze huichelen of je kunt ze aan de grote klok hangen