Het bewonderen van een edel karakter verheft de geest en maakt hem vrij van de slavernij van het eigen Ik, een der grootste struikelblokken op de weg van de zedelijke vooruitgang


het-bewonderen-van-een-edel-karakter-verheft-de-geest-maakt-hem-vrij-van-de-slavernij-van-het-eigen-ik-een-der-grootste-struikelblokken-op-de-weg-van
samuel smileshetbewonderenvaneenedelkarakterverheftdegeestmaakthemvrijslavernijheteigenikdergrootstestruikelblokkenopwegzedelijkevooruitganghet bewonderenbewonderen vanvan eeneen edeledel karakterkarakter verheftverheft dede geestgeest enen maaktmaakt hemhem vrijvrij vanvan dede slavernijslavernij vanvan hethet eigeneigen ikeen derder grootstegrootste struikelblokkenstruikelblokken opop dede wegweg vanvan dede zedelijkezedelijke vooruitganghet bewonderen vanbewonderen van eenvan een edeleen edel karakteredel karakter verheftkarakter verheft deverheft de geestde geest engeest en maakten maakt hemmaakt hem vrijhem vrij vanvrij van devan de slavernijde slavernij vanslavernij van hetvan het eigenhet eigen ikeen der grootsteder grootste struikelblokkengrootste struikelblokken opstruikelblokken op deop de wegde weg vanweg van devan de zedelijkede zedelijke vooruitgang

De vooruitgang der mensheid is alleen wetenschappelijk; een zedelijke vooruitgang der individuen is niet te bewijzen -Henry Thomas Buckle
de-vooruitgang-der-mensheid-is-alleen-wetenschappelijk-een-zedelijke-vooruitgang-der-individuen-is-niet-te-bewijzen
De trots van een edel mens verheft hem boven anderen, die van een onedel mens vernedert anderen -Fliegende Blätter
de-trots-van-een-edel-mens-verheft-hem-boven-anderen-die-van-een-onedel-mens-vernedert-anderen
Emancipeer jezelf van mentale slavernij; Niemand anders dan wijzelf kan onze geest vrij maken -Bob Marley
emancipeer-jezelf-van-mentale-slavernij-niemand-anders-dan-wijzelf-kan-onze-geest-vrij-maken
De vreugde van bewonderen is de beloning van hen die vrij zijn van afgunst -Comtesse Diane de Beausacq
de-vreugde-van-bewonderen-is-de-beloning-van-hen-die-vrij-zijn-van-afgunst