Het boeiende van ons klimaat vind ik dat het bij machte is vier seizoenen in één week te leveren


het-boeiende-van-ons-klimaat-vind-ik-dat-het-bij-machte-is-vier-seizoenen-in-één-week-te-leveren
simon carmiggelthetboeiendevanonsklimaatvindikdathetbijmachteisvierseizoeneninéénweekteleverenhet boeiendeboeiende vanvan onsons klimaatklimaat vindvind ikik datdat hethet bijbij machtemachte isis viervier seizoenenseizoenen inin éénéén weekweek tete leverenhet boeiende vanboeiende van onsvan ons klimaatons klimaat vindklimaat vind ikvind ik datik dat hetdat het bijhet bij machtebij machte ismachte is vieris vier seizoenenvier seizoenen inseizoenen in éénin één weekéén week teweek te leverenhet boeiende van onsboeiende van ons klimaatvan ons klimaat vindons klimaat vind ikklimaat vind ik datvind ik dat hetik dat het bijdat het bij machtehet bij machte isbij machte is viermachte is vier seizoenenis vier seizoenen invier seizoenen in éénseizoenen in één weekin één week teéén week te leverenhet boeiende van ons klimaatboeiende van ons klimaat vindvan ons klimaat vind ikons klimaat vind ik datklimaat vind ik dat hetvind ik dat het bijik dat het bij machtedat het bij machte ishet bij machte is vierbij machte is vier seizoenenmachte is vier seizoenen inis vier seizoenen in éénvier seizoenen in één weekseizoenen in één week tein één week te leveren

Onderwijs is niet bij machte om het karakter van een mens te veranderen; ook als men het water flink opwarmt, wordt het altijd opnieuw weer koudLaat ons elkander niet week maken, maar laat ons gauw scheiden; een afscheid dat voor eeuwig is, moet plotseling zijn, anders maakt het van een ogenblik een eeuwigheid en kleeft in de zandloper des levens het droeve zand met tranen aaneenWie smaak vindt in het lezen van goede boeken, is bij machte om de eenzaamheid te dragen, waar dan ook en met groot gemakEr kunnen momenten zijn dat we niet bij machte zijn om onrecht te voorkomen, maar er mag nooit een moment zijn, dat we niet protesteren.Ik vrees dat onze al te zorgelijke opvoeding ons dwergooft zal leverenDe eerste veertig jaren van ons leven leveren de tekst, de volgende dertig het commentaar daarop