Het boek der natuur ligt opengeslagen voor ons maar het is met andere letters geschreven dan ons alfabet; haar letters zijn driehoeken, vierhoeken, cirkels en bollen


het-boek-der-natuur-ligt-opengeslagen-voor-ons-maar-het-is-met-andere-letters-geschreven-dan-ons-alfabet-haar-letters-zijn-driehoeken-vierhoeken
galileo galileihetboekdernatuurligtopengeslagenvooronsmaarhetismetanderelettersgeschrevendanalfabethaarzijndriehoekenvierhoekencirkelsbollenhet boekboek derder natuurnatuur ligtligt opengeslagenopengeslagen voorons maarmaar hethet isis metandere lettersletters geschrevengeschreven dandan onsons alfabethaar lettersletters zijnzijn driehoekencirkels enen bollenhet boek derboek der natuurder natuur ligtnatuur ligt opengeslagenligt opengeslagen vooropengeslagen voor onsvoor ons maarons maar hetmaar het ishet is metis met anderemet andere lettersandere letters geschrevenletters geschreven dangeschreven dan onsdan ons alfabethaar letters zijnletters zijn driehoekencirkels en bollen

Op ons dertigste jaar proberen we allemaal onze naam met grote letters in de muur van het gebouw van het leven te kerven; twintig jaar later hebben we het gedaan, of ons mes opgeborgenWat achter ons ligt en wat voor ons ligt zijn kleine aangelegenheden in vergelijking met wat in ons ligtAls een boek uw geest verheft en u edele en moedige gevoelens ingeeft, zoek dan geen andere maatstaf: het boek is goed en met kundige hand geschrevenWat achter ons ligt en wat voor ons ligt, is niets vergeleken met wat in ons ligtWat achter ons ligt en wat voor ons ligt valt in het niet bij wat in ons ligtMijn voornaamste bezwaar tegen het vegetarisme zijn de laatste letters, daar moet je mee oppassen