Het communisme was nooit aan de macht gekomen in een land dat niet werd verstoord door oorlog of corruptie, of beide.


het-communisme-was-nooit-aan-de-macht-gekomen-in-een-land-dat-niet-werd-verstoord-door-oorlog-of-corruptie-of-beide
john f. kennedyhetcommunismewasnooitaandemachtgekomenineenlanddatnietwerdverstoorddooroorlogofcorruptiebeidehet communismecommunisme waswas nooitnooit aanaan dede machtmacht gekomengekomen inin eeneen landdat nietniet werdwerd verstoordverstoord doorhet communisme wascommunisme was nooitwas nooit aannooit aan deaan de machtde macht gekomenmacht gekomen ingekomen in eenin een landeen land datland dat nietdat niet werdniet werd verstoordwerd verstoord doorverstoord door oorlogoorlog of corruptiehet communisme was nooitcommunisme was nooit aanwas nooit aan denooit aan de machtaan de macht gekomende macht gekomen inmacht gekomen in eengekomen in een landin een land dateen land dat nietland dat niet werddat niet werd verstoordniet werd verstoord doorwerd verstoord door oorlogdoor oorlog of corruptiehet communisme was nooit aancommunisme was nooit aan dewas nooit aan de machtnooit aan de macht gekomenaan de macht gekomen inde macht gekomen in eenmacht gekomen in een landgekomen in een land datin een land dat nieteen land dat niet werdland dat niet werd verstoorddat niet werd verstoord doorniet werd verstoord door oorlogverstoord door oorlog of corruptie

Ierland is het land dat nooit heeft meegewerkt aan de jodenvervolging. Ze hebben ze nooit in hun land binnengelatenNiet door rijkdom, niet door macht, niet door verschrikkelijke ascese, kan de mens ontsnappen aan zijn natuur, waaraan hij gebonden ligtWie nooit misleid werd door een dwaallicht, heeft stellig ook nooit naar het licht gestreefdLaten we het vreselijke verleden dat achter ons ligt, nooit vergeten, maar niet als een manier om ons op een negatieve wijze aan het verleden geketend te houden, maar eerder als een gelukkige herinnering aan hoever we zijn gekomen en hoeveel we hebben bereiktIk weiger aan te nemen dat de mensheid zo tragisch gebonden is aan de sterrenloze middernacht van racisme en oorlog dat het stralende ochtendgloren van vrede en broederschap nooit een realiteit kan wordenMen kon eer zeggen dat de oorlog had opgehouden dan dat er vrede was gekomen