Het dilemma van de komiek: als men de mensen niet aan het lachen maakt, wordt men niet ernstig genomen; wordt men echter ernstig genomen, dan is men een slecht komiek


het-dilemma-van-de-komiek-als-men-de-mensen-niet-aan-het-lachen-maakt-wordt-men-niet-ernstig-genomen-wordt-men-echter-ernstig-genomen-dan-is-men-een
werner finckhetdilemmavandekomiekalsmenmensennietaanhetlachenmaaktwordternstiggenomenechtergenomendaniseenslechtkomiekhet dilemmadilemma vanvan dede komiekals menmen dede mensenmensen nietniet aanaan hethet lachenlachen maaktwordt menmen nietniet ernstigernstig genomenwordt menmen echterechter ernstigernstig genomendan isis menmen eeneen slechtslecht komiekhet dilemma vandilemma van devan de komiekals men demen de mensende mensen nietmensen niet aanniet aan hetaan het lachenhet lachen maaktwordt men nietmen niet ernstigniet ernstig genomenwordt men echtermen echter ernstigechter ernstig genomendan is menis men eenmen een slechteen slecht komiek

Wie anderen aan het lachen kan maken, moet ernstig worden genomen; dat weten alle machthebbersIn het burgerleven wordt men gestraft voor dingen die men doet; het militaire strafrecht voegt daaraan echter een nieuw beginsel toe: in dienst wordt men gestraft voor de dingen die men niet doetDe mens is praktisch altijd in die mate slecht als het in zijn kraam te pas komt. Als hij zich rechtmatig gedraagt, kan men concluderen dat slecht zijn niet noodzakelijk voor hem is. Ik heb uiterst vriendelijke en doodonschuldige mensen de meest wrede dingen zien doen om te ontkomen aan een ernstig verlies dat op een andere manier niet te vermijden wasGeest moet groeien als vingers; indien ze van anderen wordt genomen lijkt ze op pruimen die men op zwarte doornen steekt; ze prijken er een tijdje, maar verschrompelen danVaak gebeurt het dat men, als men een besluit heeft genomen, vreest het slechtste te hebben gekozen, omdat dan de tegenargumenten ons komen bestormenMen beoefent de kritiek als men de kunst niet kan beoefenen, evenals men spion wordt als men geen soldaat kan zijn