Het doel van het geld is het leven te verlichten, maar het doel van het leven niet geld te vergaren. Gelukkig hij die 't verwerft en geniet, ongelukkig hij die een vrek is en schraapt


het-doel-van-het-geld-is-het-leven-te-verlichten-maar-het-doel-van-het-leven-niet-geld-te-vergaren-gelukkig-hij-die-'t-verwerft-geniet-ongelukkig
saädihetdoelvanhetgeldisleventeverlichtenmaarnietvergarengelukkighijdie'tverwerftgenietongelukkigeenvrekschraapthet doeldoel vanvan hethet geldgeld isis hethet levenleven tete verlichtenmaar hethet doeldoel vanvan hethet levenleven nietniet geldgeld tete vergarengelukkig hijhij diedie 'tt verwerftverwerft enen genietongelukkig hijhij diedie eeneen vrekvrek isis enen schraapthet doel vandoel van hetvan het geldhet geld isgeld is hetis het levenhet leven televen te verlichtenmaar het doelhet doel vandoel van hetvan het levenhet leven nietleven niet geldniet geld tegeld te vergarengelukkig hij diehij die 'tdie 't verwerftt verwerft enverwerft en genietongelukkig hij diehij die eendie een vrekeen vrek isvrek is enis en schraapt

Het doel van het leven is te leven - niet in die volslagen chaos en verwarring, die wij het leven noemen - maar leven op een volkomen andere manier; een leven leiden, dat vol is, dat gaaf is, alle dagen opnieuwEr zijn belangrijker dingen in het leven als geld, maar zonder geld kan je die niet krijgenHet ging niet om het doel, doel was voor mensen die wisten waar ze wilden uitkomen, hij zocht richtingIn de ene helft van ons leven offeren we ons leven op om geld te verdienen, in de andere offeren we geld om weer gezond te worden. En al die tijd gaan gezondheid en leven er zachtjesaan van doorEn hij kan het beste te werk gaan zoals bekwame boogschutters, die wanneer ze het doel dat ze willen raken te ver weg achten, omdat ze weten wat de kracht van hun boog is, het mikpunt veel hoger nemen dan het doelwit, niet om met hun pijl zo hoog te komen, maar om met behulp van dat hoge mikpunt hun doel te kunnen bereikenSlechts hij leeft echt die al levend van het leven geniet