Het eerste principe is dat je jezelf niet voor de gek moet houden en je bent de makkelijkste persoon om voor de gek te houden


het-eerste-principe-is-dat-jezelf-niet-voor-de-gek-moet-houden-bent-de-makkelijkste-persoon-om-voor-de-gek-te-houden
richard p. feynmanheteersteprincipeisdatjezelfnietvoordegekmoethoudenbentmakkelijkstepersoonomtehet eersteeerste principeprincipe isis datdat jeje jezelfjezelf nietniet voorde gekgek moetmoet houdenhouden enje bentbent dede makkelijkstemakkelijkste persoonpersoon omom voorde gekgek tete houdenhet eerste principeeerste principe isprincipe is datis dat jedat je jezelfje jezelf nietjezelf niet voorniet voor devoor de gekde gek moetgek moet houdenmoet houden enhouden en jeen je bentje bent debent de makkelijkstede makkelijkste persoonmakkelijkste persoon ompersoon om voorom voor devoor de gekde gek tegek te houdenhet eerste principe iseerste principe is datprincipe is dat jeis dat je jezelfdat je jezelf nietje jezelf niet voorjezelf niet voor deniet voor de gekvoor de gek moetde gek moet houdengek moet houden enmoet houden en jehouden en je benten je bent deje bent de makkelijkstebent de makkelijkste persoonde makkelijkste persoon ommakkelijkste persoon om voorpersoon om voor deom voor de gekvoor de gek tede gek te houdenhet eerste principe is dateerste principe is dat jeprincipe is dat je jezelfis dat je jezelf nietdat je jezelf niet voorje jezelf niet voor dejezelf niet voor de gekniet voor de gek moetvoor de gek moet houdende gek moet houden engek moet houden en jemoet houden en je benthouden en je bent deen je bent de makkelijksteje bent de makkelijkste persoonbent de makkelijkste persoon omde makkelijkste persoon om voormakkelijkste persoon om voor depersoon om voor de gekom voor de gek tevoor de gek te houden

Menselijke wezens zijn blijkbaar onbegrensd in staat zichzelf voor de gek te houden door hun eigen leugens voor waarheid te houdenDe Oosterlingen vereren een gek als een profeet; wij echter houden elke profeet voor gekHet leven is mooi. Waarom zouden wij onszelf niet voor de gek mogen houdenLaat de tijd je niet voor de gek houden: je kunt haar nooit de baas wordenJe mag als kind volwassenen wel voor de gek houden, maar niet langer dan ze zelf berekend hebbenElke vrouw kan een man voor de gek houden als ze dat wil en als hij verliefd op haar is