Het ellendige van rijk worden is dat je met rijke mensen moet leven


het-ellendige-van-rijk-worden-is-dat-met-rijke-mensen-moet-leven
logan pearsall smithhetellendigevanrijkwordenisdatmetrijkemensenmoetlevenhet ellendigeellendige vanvan rijkrijk wordenworden isis datdat jeje metmet rijkerijke mensenmensen moetmoet levenhet ellendige vanellendige van rijkvan rijk wordenrijk worden isworden is datis dat jedat je metje met rijkemet rijke mensenrijke mensen moetmensen moet levenhet ellendige van rijkellendige van rijk wordenvan rijk worden isrijk worden is datworden is dat jeis dat je metdat je met rijkeje met rijke mensenmet rijke mensen moetrijke mensen moet levenhet ellendige van rijk wordenellendige van rijk worden isvan rijk worden is datrijk worden is dat jeworden is dat je metis dat je met rijkedat je met rijke mensenje met rijke mensen moetmet rijke mensen moet leven

Het ellendige van politieke grappen is dat ze soms minister wordenMenigeen weet niet hoe rijk hij is, tot hij merkt, welke rijke mensen nog van hem stelenDe ellende van rijk zijn is dat je met rijken moet omgaanHet is beslist waar, zoals de filosofen zeggen, dat het leven naar achteren moet worden begrepen. Maar ze vergeten de andere kwestie, dat het leven naar voren moet worden geleefdAls er hierna niets meer is, kan dat mensen zeer in vertwijfeling brengen. Bovendien moet dan ook alles in dit ene leven gebeuren. Dat brengt een hoop stress met zich mee. Ik ben erg verwonderd over de stelligheid waarmee mensen zeggen dat met de dood het leven ophoudt. De moderne mens is trots op het feit dat hij niets gelooft, maar hier gelooft hij absoluut in. Dat vind ik vreemdDe vrije mens zal trachten met zijn medemensen in een zo goed mogelijke verstandhouding te leven, ervan overtuigd dat aan het leven in de gemeenschap de voorkeur moet worden gegeven boven dat in eenzaamheid