Het enige verschil tussen wijzen en dwazen is, dat wijzen 's nachts dromen en dwazen overdag en 's nachts


het-enige-verschil-tussen-wijzen-dwazen-is-dat-wijzen-'s-nachts-dromen-dwazen-overdag-'s-nachts
melchor de santa cruzhetenigeverschiltussenwijzendwazenisdat'snachtsdromenoverdaghet enigeenige verschilverschil tussentussen wijzenwijzen enen dwazendwazen isdat wijzenwijzen 'ss nachtsnachts dromendromen enen dwazendwazen overdagoverdag enen 'ss nachtshet enige verschilenige verschil tussenverschil tussen wijzentussen wijzen enwijzen en dwazenen dwazen isdat wijzen 'swijzen 's nachtss nachts dromennachts dromen endromen en dwazenen dwazen overdagdwazen overdag enoverdag en 'sen 's nachtshet enige verschil tussenenige verschil tussen wijzenverschil tussen wijzen entussen wijzen en dwazenwijzen en dwazen isdat wijzen 's nachtswijzen 's nachts dromens nachts dromen ennachts dromen en dwazendromen en dwazen overdagen dwazen overdag endwazen overdag en 'soverdag en 's nachtshet enige verschil tussen wijzenenige verschil tussen wijzen enverschil tussen wijzen en dwazentussen wijzen en dwazen isdat wijzen 's nachts dromenwijzen 's nachts dromen ens nachts dromen en dwazennachts dromen en dwazen overdagdromen en dwazen overdag enen dwazen overdag en 'sdwazen overdag en 's nachts

Men houdt de mensen veelal voor gevaarlijker dan ze zijn. Dwazen en wijzen zijn onschadelijk, alleen de half-wijzen en de half-dwazen richtten onheil aanWijzen leren meer van dwazen, dan dwazen van wijzen.De wijzen leren meer van de dwazen, dan de dwazen van de wijzenZij die overdag dromen hebben weet van menige zaak die ontgaat aan al diegenen die enkel 's nachts dromenEr is dus ofwel geen enkel onderscheid tussen dwazen en wijzen of, als er toch één is, dan is het dat de dwazen gelukkiger zijn daarbij. En wel daarom dat ten eerste hun geluk nauwelijks iets kost omdat een simpele vooropgezette mening voldoende is. Ten tweede omdat zij dit geluk met ontelbare anderen delen. Er is trouwens geen gein aan, iets goeds alleen bezittenAls de wijzen zich nooit vergisten, zouden de dwazen wanhopig worden