Het enige wat mij spijt is dat ik nooit een citatenbijbel heb aangelegd van mijn eigen uitspraken. Die gaan nu voor de eeuwigheid verloren


het-enige-wat-mij-spijt-is-dat-ik-nooit-een-citatenbijbel-heb-aangelegd-van-mijn-eigen-uitspraken-die-gaan-nu-voor-de-eeuwigheid-verloren
victor e. van vrieslandhetenigewatmijspijtisdatiknooiteencitatenbijbelhebaangelegdvanmijneigenuitsprakendiegaannuvoordeeeuwigheidverlorenhet enigeenige watwat mijmij spijtspijt isis datdat ikik nooitnooit eeneen citatenbijbelcitatenbijbel hebheb aangelegdaangelegd vanvan mijnmijn eigeneigen uitsprakendie gaangaan nunu voorde eeuwigheideeuwigheid verlorenhet enige watenige wat mijwat mij spijtmij spijt isspijt is datis dat ikdat ik nooitik nooit eennooit een citatenbijbeleen citatenbijbel hebcitatenbijbel heb aangelegdheb aangelegd vanaangelegd van mijnvan mijn eigenmijn eigen uitsprakendie gaan nugaan nu voornu voor devoor de eeuwigheidde eeuwigheid verlorenhet enige wat mijenige wat mij spijtwat mij spijt ismij spijt is datspijt is dat ikis dat ik nooitdat ik nooit eenik nooit een citatenbijbelnooit een citatenbijbel hebeen citatenbijbel heb aangelegdcitatenbijbel heb aangelegd vanheb aangelegd van mijnaangelegd van mijn eigenvan mijn eigen uitsprakendie gaan nu voorgaan nu voor denu voor de eeuwigheidvoor de eeuwigheid verlorenhet enige wat mij spijtenige wat mij spijt iswat mij spijt is datmij spijt is dat ikspijt is dat ik nooitis dat ik nooit eendat ik nooit een citatenbijbelik nooit een citatenbijbel hebnooit een citatenbijbel heb aangelegdeen citatenbijbel heb aangelegd vancitatenbijbel heb aangelegd van mijnheb aangelegd van mijn eigenaangelegd van mijn eigen uitsprakendie gaan nu voor degaan nu voor de eeuwigheidnu voor de eeuwigheid verloren

Het was, natuurlijk, een leugen wat je las over mijn religieuze overtuiging, een leugen die systematisch is herhaald. Ik geloof niet in een persoonlijke god en heb dit nooit ontkend maar mij altijd duidelijk uitgedrukt. Als er iets in mij is wat als religieus benoemd zou kunnen worden dan is dat de grenzeloze bewondering voor de structuur van de wereld voor zover die door onze wetenschap blootgelegd kan wordenIk heb nog nooit een slecht geweten gehad. Het enige wat ik 's avonds deed en waar ik de volgende morgen spijt van had was het afstellen van de wekker,Ik ben er geheel van overtuigd dat de ziel onvergankelijk is en dat haar werking voortduurt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zoals de zon die voor onze aardse ogen 's avonds schijnt onder te gaan, maar in werkelijkheid nooit ondergaat en onafgebroken voortgaat zijn licht te verspreidenPersoonlijk zou ik naar niets wat belangrijk is gaan zonder mijn favoriete zwarte Hermès-tas ... Ik heb mijn sieraden bij me voor het geval er iets gebeurt en ik me moet omkleden. Voor mij is de deur uitgaan zonder die tas bijna alsof je naakt naar buiten gaat. Nou ja, bijnaIk zou het niet wagen mijn totale gebrek aan zedelijkheid te verdedigen. Nee, ik kom er rond voor uit. Ik heb een afschuw van wat ik ben, maar toch, al mijn goede wil ten spijt, kan ik niet anders zijnWat eenzaamheid tot een kwelling maakt, is niet dat ik niemand heb om mijn last te delen, maar dit: ik heb alleen mijn eigen last te dragen