Het ergste wat iemand die met de hoogste macht bekleed is van het hem vijandige volk kan verwachten, is dat het hem in de steek laat


het-ergste-wat-iemand-die-met-de-hoogste-macht-bekleed-is-van-het-hem-vijandige-volk-kan-verwachten-is-dat-het-hem-in-de-steek-laat
machiavellihetergstewatiemanddiemetdehoogstemachtbekleedisvanhethemvijandigevolkkanverwachtendatinsteeklaathet ergsteergste watwat iemanddie metmet dede hoogstehoogste machtmacht bekleedbekleed isis vanvan hethet hemhem vijandigevijandige volkvolk kankan verwachtenis datdat hethet hemhem inin dede steeksteek laathet ergste watergste wat iemandwat iemand dieiemand die metdie met demet de hoogstede hoogste machthoogste macht bekleedmacht bekleed isbekleed is vanis van hetvan het hemhet hem vijandigehem vijandige volkvijandige volk kanvolk kan verwachtenis dat hetdat het hemhet hem inhem in dein de steekde steek laathet ergste wat iemandergste wat iemand diewat iemand die metiemand die met dedie met de hoogstemet de hoogste machtde hoogste macht bekleedhoogste macht bekleed ismacht bekleed is vanbekleed is van hetis van het hemvan het hem vijandigehet hem vijandige volkhem vijandige volk kanvijandige volk kan verwachtenis dat het hemdat het hem inhet hem in dehem in de steekin de steek laathet ergste wat iemand dieergste wat iemand die metwat iemand die met deiemand die met de hoogstedie met de hoogste machtmet de hoogste macht bekleedde hoogste macht bekleed ishoogste macht bekleed is vanmacht bekleed is van hetbekleed is van het hemis van het hem vijandigevan het hem vijandige volkhet hem vijandige volk kanhem vijandige volk kan verwachtenis dat het hem indat het hem in dehet hem in de steekhem in de steek laat

Mijn conclusie is dan ook deze, dat iemand die de macht in handen heeft, zich weinig van samenzweringen moet aantrekken wanneer het volk hem goedgezind is. Maar wanneer het hem vijandig gezind is en hem haat, moet hij voor alles en iedereen bang zijnIemand die aan de macht komt door de gunst van het volk, moet dan ook zorgen dat hij het volk steeds te vriend houdt: iets dat hem niet moeilijk zal vallen aangezien het alleen maar vraagt om niet onderdrukt te wordenMaar iemand die tegen de wil van het volk dankzij de gunst van aanzienlijken aan de macht komt, moet vóór alles proberen het volk voor zich te winnen; iets dat hem niet moeilijk zal vallen wanneer hij het onder zijn bescherming neemtDe dood komt slechts éénmaal en laat zich op alle ogenblikken van ons leven voelen; het valt zwaarder hem te verwachten dan hem te ondergaanDe mens kan gelukkig slechts een bepaalde mate van ongeluk beseffen. Wat die maat te boven gaat, laat hem koud of verpletterd hemWie zal hem aanhangen, die zichzelf in de steek laat?